แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อพรฎที่ขึ้นต้นด้วย
1. อ่านทั้งหมด 2. ยกเลิกพรฎ. 3. ยุบกรมไปรษณีย์
4. ยุบเลิกองค์การ 5. ยุบเขตอุตสาหกรรม 6. ยุบสภาผู้แทนราษฎร
7. เรียกประชุมรัฐสภา 8. เรียกประชุมสมัยวิสามัญ 9. เรียกปิดประชุม
10. รวมสภา 11. ระเบียบข้าราชการ 12. ระเบียบพนักงาน
13. รัฐธรรมนูญ 14. รับกาญจนภิเษก 15. รับวิทยาลัย
16. ว่าด้วยกลุ่ม 17. ว่าด้วยการขอพระราชทาน 18. ว่าด้วยการจ่าย
19. ว่าด้วยการเสนอ 20. ว่าด้วยปริญญา 21. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
22. วิทยาศาสตร์ 23.   24.  
1. ยกเลิกพรฎ. ยุบกรมไปรษณีย์ ยุบเลิกองค์การ Top
1. ยกเลิกพรฎ.กำหนดเขตที่ดินในท้องที่อ.บางแพ จ.ราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 ข้อมูล
2. ยกเลิกพรฎ.ว่าด้วยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมันสำปะหลังอัดเม็ดแข็งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ.2549
อ่าน
3. ยกเลิกพรฎ.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรฉ.3 พ.ศ.2548 ข้อมูล
4. ยุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2545 ข้อมูล
5. ยุบเลิกองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ พ.ศ.2549 อ่าน
2. ยุบเขตอุตสาหกรรม ยุบสภาผู้แทนราษฎร Top
1. ยุบเขตอุตสาหกรรมส่งออกทีเอส 21 พ.ศ.2548 ข้อมูล
2. ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2549 อ่าน
3. เรียกประชุมรัฐสภา เรียกประชุมสมัยวิสามัญ เรียกปิดประชุม Top
1. เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2548 [ในวันที่ 4 มีนาคม 2548] ข้อมูล
2. เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2546 อ่าน
3. เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2547 อ่าน
4. เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2549 [ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2549] อ่าน
5. เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2546 อ่าน
6. เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2547 อ่าน
7. เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2548 [วันที่ 22 สิงหาคม 2548] อ่าน
8. เรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549 (ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2549) ข้อมูล
9. เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2545 ข้อมูล
10. เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2546 อ่าน
11. เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2549 [ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2549] อ่าน
12. เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2549 [ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2549] อ่าน
13. เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2549 [ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549] อ่าน
14. เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2549 [วันที่ 8 กันยายน 2549] ข้อมูล
15. เรียกปิดประชุม สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2547 ข้อมูล
4. รวมสภา ระเบียบข้าราชการ ระเบียบพนักงาน Top
1. รวมสภา ต.ริมใต้กับเทศบาล ต.แม่ริมและกำหนดเขตเทศบาลต.แม่ริม จ.ชียงใหม่ พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2541 อ่าน
3. ระเบียบ พนักงานเทศบาลฉ.10 พ.ศ.2542 อ่าน
5. รัฐธรรมนูญ รับกาญจนภิเษก รับวิทยาลัย Top
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 อ่าน
2. รับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าสมทบใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2549
ข้อมูล
3. รับวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน และวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าสมทบใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546
อ่าน
4. รับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขเข้า
สมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2546
อ่าน
5. รับวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546 อ่าน
6. ว่าด้วยกลุ่ม ว่าด้วยการขอพระราชทาน ว่าด้วยการจ่าย ว่าด้วยการเสนอ Top
1. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
3. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการอัยการ พ.ศ.2548 อ่าน
4. ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 อ่าน
7. ว่าด้วยปริญญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิทยาศาสตร์ Top
1. ว่าด้วยปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ฉ.6 พ.ศ.2549
ข้อมูล
2. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับปริญญา ครุยวิทยฐานะ พ.ศ.2546 อ่าน
3. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2548 ข้อมูล
4. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2546 อ่าน
5. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2548 ข้อมูล
6. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยประจำตำแหน่ง.. ข้อมูล
7. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ.. ข้อมูล
8. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ.. ข้อมูล
9. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ.. อ่าน
10. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548 ข้อมูล
11. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉ.2 พ.ศ.2548 ข้อมูล
12. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฉ.10 พ.ศ.2549 อ่าน
13. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ.. พ.ศ.2546 อ่าน
14. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ.. อ่าน
15. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ.. อ่าน
16. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ.. อ่าน
17. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ ข้อมูล
18. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 อ่าน
19. วิทยาศาสตร์แห่งชาติฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update