แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อพรฎที่ขึ้นต้นด้วย
1. อ่านทั้งหมด 2. ค่าเช่าบ้าน 3. ค่าใช้จ่าย
4. ค่าตอบแทน 5. เงินค่าตอบแทน 6. เงินช่วยเหลือ
7. เงินช่วยค่าครองชีพ 8. เงินประจำตำแหน่ง 9. เงินสวัสดิการ
10. จัดตั้งกองทุน 11. จัดตั้งเขตอุตสาหกรรม 12. จัดตั้งคณะพัฒนาสังคม
13. จัดตั้งเทศบาล 14. จัดตั้งศูนย์ 15. จัดตั้งสถานพินิจ
16. จัดตั้งสถาบัน 17. จัดตั้งส่วนราชการ 18. จัดตั้งสำนักงาน
19. จัดตั้งองค์การ 20.   21.  
1. ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน Top
1. ค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พ.ศ.2547 อ่าน
2. ค่าเช่าบ้าน ข้าราชการฉ.8 พ.ศ.2545 ข้อมูล
3. ค่าเช่าบ้าน ตุลาการศาลปกครอง พ.ศ.2544 ข้อมูล
4. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 อ่าน
5. ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการฉ.3 พ.ศ.2528 อ่าน
6. ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการฉ.4 พ.ศ.2529 อ่าน
7. ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการฉ.5 พ.ศ.2534 อ่าน
8. ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการฉ.6 พ.ศ.2541 อ่าน
9. ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการฉ.7 พ.ศ.2548 อ่าน
10. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉ.2 พ.ศ.2548
ข้อมูล
11. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2545
ข้อมูล
12. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของประธานกรรมการและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
และกรรมการร่วม พ.ศ.2548
ข้อมูล
13. ค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ.2544 ข้อมูล
2. เงินค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือ เงินช่วยค่าครองชีพ Top
1. เงินค่าตอบแทนตุลาการศาลปกครอง พ.ศ.2544 ข้อมูล
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฉ.9 พ.ศ.2547 อ่าน
3. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ.2547 อ่าน
4. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ.254 อ่าน
5. เงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 อ่าน
6. เงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฉ.10 พ.ศ.2548 อ่าน
7. เงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฉ.11 พ.ศ.2548 อ่าน
3. เงินประจำตำแหน่ง เงินสวัสดิการ Top
1. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ
ฉ.6 พ.ศ.2547..
อ่าน
2. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ
ฉ.7 พ.ศ.2548
อ่าน
3. เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
4. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร พ.ศ.2524 อ่าน
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 อ่าน
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉ.2 พ.ศ.2528 อ่าน
7. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉ.3 พ.ศ.2532 อ่าน
8. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉ.4 พ.ศ.2533 อ่าน
9. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉ.5 พ.ศ.2540 อ่าน
10. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉ.7 พ.ศ.2541 อ่าน
11. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉ.8 พ.ศ.2545 อ่าน
12. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 อ่าน
13. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรฉ.2 พ.ศ.2532 อ่าน
14. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรฉ.3 พ.ศ.2533 อ่าน
15. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรฉ.4 พ.ศ.2534 อ่าน
16. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรฉ.5 พ.ศ.2548 อ่าน
17. เงินสวัสดิการตุลาการศาลปกครองและเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ตุลาการศาลปกครองถึงแก่ความตายพ.ศ.2544 ข้อมูล
4. จัดตั้งกองทุน จัดตั้งเขตอุตสาหกรรม จัดตั้งคณะพัฒนาสังคม Top
1. จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ องค์การมหาชนฉ.2 พ.ศ.2545 ข้อมูล
2. จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติองค์การมหาชน พ.ศ.2544 ข้อมูล
3. จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกพิจิตร พ.ศ.2545 ข้อมูล
4. จัดตั้งคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
5. จัดตั้งเทศบาล จัดตั้งศูนย์ จัดตั้งสถานพินิจ Top
1. จัดตั้งเทศบาลเมืองป่าตอง พ.ศ.2545 ข้อมูล
2. จัดตั้งเทศบาลต.ควนลังอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ศ.2546 อ่าน
3. จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
4. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 อ่าน
5. จัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขึ้นใน จ.กระบี่ จ.กาฬสินธุ์ จ.น่าน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.พัทลุง
จ.มุกดาหาร จ.เลย จ.สกลนคร จ.สมุทรสงคราม จ.หนองคาย จ.อุตรดิตถ์ และจ.อุทัยธานี พ.ศ.2548
ข้อมูล
6. จัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขึ้นใน จ.ยะลาและจ.สมุทรสาคร พ.ศ.2546 อ่าน
7. จัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขึ้นใน จ.สุรินทร์ พ.ศ.2547 อ่าน
8. จัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขึ้นในจ.กระบี่ จ.กาฬสินธุ์ จ.น่าน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.พัทลุง
จ.มุกดาหาร จ.เลย จ.สกลนคร จ.สมุทรสงคราม จ.หนองคาย จ.อุตรดิตถ์ และจ.อุทัยธานี พ.ศ.2548
ข้อมูล
9. จัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขึ้นในจ.ชัยนาท จ.ชุมพร จ.ตาก จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.พะเยา.. อ่าน
10. จัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขึ้นในจ.สุรินทร์ พ.ศ.2547 อ่าน
6. จัดตั้งสถาบัน จัดตั้งส่วนราชการ Top
1. จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2549 ข้อมูล
2. จัดตั้งสถาบันการบินพลเรือนฉ.3 พ.ศ.2549 ข้อมูล
3. จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 อ่าน
4. จัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 อ่าน
5. จัดตั้งสถาบันราชภัฏ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544 ข้อมูล
6. จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 อ่าน
7. จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 อ่าน
8. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อ่าน
9. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ข้อมูล
10. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 อ่าน
11. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544 แก้ไขชื่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข้อมูล
7. จัดตั้งสำนักงาน จัดตั้งองค์การ Top
1. จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ.2547.. อ่าน
2. จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 อ่าน
3. จัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2547 อ่าน
4. จัดตั้งสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 อ่าน
5. จัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 อ่าน
6. จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
7. จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน พ.ศ.2545 ข้อมูล
8. จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2538 อ่าน
9. จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสียฉ.3 พ.ศ.2548 อ่าน
10. จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรฉ.3 พ.ศ.2519 อ่าน
11. จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรฉ.5 พ.ศ.2547 อ่าน
12. จัดตั้งองค์การตลาดฉ.2 พ.ศ.2535 อ่าน
13. จัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 อ่าน
14. จัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
15. จัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2514 อ่าน
16. จัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยฉ.6 พ.ศ.2544 ข้อมูล
17. จัดตั้งองค์การสวนพกฤษศาสตร์ พ.ศ.2535 อ่าน
18. จัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ.2504 อ่าน
19. จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ.2499 อ่าน
20. จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฉ.5 พ.ศ.2546 อ่าน
21. จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น พ.ศ.2501 อ่าน
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update