กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ประกาศเทศบาลบ่อพลอย
:: เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาลจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล (งานธุรการ) สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูล
- ข้าราชการระดับ 1 - 7 สังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
- ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
(ข) ประเภทของระดับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
- ทะเบียนบัตรประวัติ
(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
- ใช้ในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอยและสำนักปลัดเทศบาล
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
- กรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
- ปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอยพิจารณาอนุมัติ
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2547
- การแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) รายการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมที่จะต้องแจ้งให้งานธุรการทราบ เพื่อบันทึกในทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
(1.1) การผ่านการอบรม ดูงาน และการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการดังกล่าว โดยแนบสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้พนักงานประวัติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ชุด
(1.2) การเพิ่มวุฒิการศึกษา ใช้หลักฐานสำเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 3 ชุด
(1.3) การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยแนบสำเนาเอกสารหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมกับแบบ ทร. 14 (สำเนาทะเบียนบ้าน) จำนวน 3 ชุด
(1.4) การเพิ่มเติมรายการอื่นๆ เช่น การได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นเป็นต้น ให้ส่งสำเนาใบประกาศ หรือหลักฐานอื่นๆ จำนวน 1 ชุด
(2) เอกสารหลักฐานที่ส่งให้งานธุรการต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 31 ทุกครั้ง
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
- เจ้าของประวัติ คำสั่งแต่งตั้ง ย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน


:: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประเสริฐ สำราญจิตร นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update