แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อพรก. [จัดเรียงตามตัวอักษร]
1. อ่านทั้งหมด 2. การกู้ยืม 3. การปฏิรูป
4. แก้ไขเพิ่มเติม 5. การบริหาร 6. ควบคุม
7. จัดสรรทุนสำรอง 8. ชั้นยศ 9. นิติบุคคล
10. บรรษัทตลาด 11. บริษัทบริหารสินทรัพย์ 12. ป้องกันการใช้สารระเหย
13. พิกัดอัตรา 14. ราคาปานกลางของที่ดิน 15. เหรียญชัย
16. ให้อำนาจ 17. อนุญาตให้รัฐบาล 18. โอนสินทรัพย์
1. การกู้เงิน การปฏิรูป แก้ไขเพิ่มเติม การบริหาร Top
1. การกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อ่าน
2. การปฏิรูป ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 อ่าน
3. แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547 อ่าน
4. แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. เงินตรา พ.ศ.2501 ฉ.2 พ.ศ.2545 อ่าน
5. แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2502 พ.ศ.2547 อ่าน
6. แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.2546 อ่าน
7. แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ศ.2546 อ่าน
8. แก้ไขและป้องกัน ภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง อ่าน
9. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2546 อ่าน
10. แก้ไขเพิ่มเติมพรบ. คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547 อ่าน
11. แก้ไขเพิ่มเติมพรบ. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2502 พ.ศ.2547 อ่าน
12. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อ่าน
2. ควบคุม จัดสรรทุนสำรอง Top
1. ควบคุมและดำเนินงาน ภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ อ่าน
2. ควบคุม สินค้าตามชายแดน อ่าน
3. จัดสรรทุนสำรอง เงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ อ่าน
3. ชั้นยศ นิติบุคคล Top
1. ชั้นยศ เสนอความชอบสำหรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกและมงกุฏสยาม พ.ศ.2459 อ่าน
2. นิติบุคคล เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ อ่าน
4. บรรษัทตลาด บริษัทบริหารสินทรัพย์ ป้องกันการใช้สารระเหย Top
1. บรรษัทตลาด รองสินเชื่อที่อยู่อาศัย อ่าน
2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 อ่าน
3. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทย พ.ศ.2544 อ่าน
4. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน อ่าน
5. ป้องกันการใช้สารระเหย อ่าน
5. พิกัดอัตราศุลกากร ราคาปานกลางของที่ดิน Top
1. พิกัดอัตราศุลกากร ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
2. พิกัดอัตราศุลกากร ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
3. พิกัดอัตราศุลกากร ฉ.4 พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราอากร ในภาค 2 และรายการของประเภท 11
ในภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ท้ายกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร)
อ่าน
4. ราคาปานกลางของที่ดิน สำหรับประเมินภาษีบำรุงท้องที่ 2529 อ่าน
6. เหรียญชัย ให้อำนาจ อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงิน โอนสินทรัพย์ Top
1. เหรียญชัยสมรภูมิ 2484 อ่าน
2. ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ สถาบันการเงิน 2541 อ่าน
3. ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 2541
อ่าน
4. ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน 2541 อ่าน
5. ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบการสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ.2545
อ่าน
6. ให้อำนาจ กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศ พ.ศ.2528 อ่าน
7. อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน อ่าน
8. โอนสินทรัพย์ บางส่วนในบัญชีสำรองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา พ.ศ.2545 อ่าน

  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update