กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 6ทวิ 6ตรี 6จัตวา 6เบญจ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ทวิ 16 17 18 19 20 21 22 23
   
:: พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตราที่ 1-23

:: บททั่วไป
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติบัตรประจำตัว ประชาชน พ.ศ.2526"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2505
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"บัตร" หมายความว่า บัตรประจำตัวประชาชน
"ผู้ถือบัตร" หมายความว่า ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของบัตร
"ทะเบียนบ้าน" หมายความว่า ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ ทะเบียนราษฎร
"เจ้าพนักงานออกบัตร" หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้
"พนักงานตรวจบัตร" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบ ปีบริบูรณ์และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราช บัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซึ่งมีบัตรประจำตัว ตามกฎหมายอื่นให้ใช้บัตรประจำตัวนั้นแทน
ผู้ซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีและผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงตาม วรรคสอง จะขอมีบัตรก็ได้
*หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (รก.เล่ม 116 ตอน11ก 2 มีนาคม 42)
มาตรา 6 ผู้ซึ่งต้องมีบัตรตาม มาตรา 5 ให้ยื่นคำขอต่อพนักงงานเจ้า หน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่
(1) วันที่อายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์
(2) วันที่ได้สัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่า ด้วยสัญชาติหรือวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้สัญชาติไทย
(3) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ ทะเบียนราษฎร
(4) วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น
*หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (รก.เล่ม 116 ตอนที่ 11ก 2 มีนาคม 42)
 
    มาตรา 6ทวิ บัตรมีอายุใช้ได้หกปี
การนับอายุบัตรตามวรรคหนึ่งให้นับตั้งแต่วันออกบัตรไปจนครบหกปี บริบูรณ์ แต่หากวันที่บัตรมีอายุหกปีบริบูรณ์ไม่ตรงกับวันครบรอบวันเกิด ของผู้ถือบัตรในปีนั้นหรือปีถัดไป แล้วแต่กรณี เป็นวันหมดอายุ
บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ให้ใช้ ต่อไปได้ตลอดชีวิต
*หมายเหตุ เพิ่มโดย พ.ร.บ.บัตรประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542) (รก.เล่ม 116 ตอน 11 ก 2 มีนาคม 42)
มาตรา 6ตรี เมื่อบัตรหมดอายุ ผู้ถือบัตรต้องมีบัตรใหม่ โดยยื่นคำขอ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ
ผู้ถือบัตรจะขอมีบัตรใหม่ก่อนที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่นคำขอต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ
*หมายเหตุ เพิ่มโดย พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (รก.เล่ม 116 ตอน 11ก 2 มีนาคม 2542)
มาตรา 6จัตวา ผู้ถือบัตรต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร แล้วแต่กรณี โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่
(1) วันที่บัตรหายหรือถูกทำลาย
(2) วันที่บัตรชำรุดในสาระสำคัญ
(3) วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน
ผู้ถือบัตรผู้ใดย้ายที่อยู่จะขอเปลี่ยนบัตรก็ได้
*หมายเหตุ เพิ่มโดย พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (รก. เล่ม 116 ตอน 11ก 2 มีนาคม 2542)
มาตรา 6เบญจ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขยายกำหนดเวลาตาม มาตรา 6 มาตรา 6ตรี หรือ มาตรา 6จัตวา ในท้องที่ใด รัฐมนตรีอาจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาขยายกำหนดเวลาได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี
*หมายเหตุ เพิ่มโดย พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (รก.เล่ม 116 ตอน 11ก 2 มีนาคม 2542)
มาตรา 7 ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และ รายละเอียดของรายการในบัตร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ ในบัตรอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รูปถ่ายและ เลขประจำตัวของผู้ถือบัตร และจะมีรายการศาสนา หรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาซึ่งผูถือบัตรนับถืออยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้
(2) ลายมือชื่อหรือตราลายมือชื่อ และตราประจำตำแหน่งของเจ้าพนัก งานออกบัตร และวันออกบัตร
มาตรา 8 การขอมีบัตร การขอบัตรใหม่ การขอเปลี่ยนบัตร การ ออกบัตรการออกใบรับและการออกใบแทนใบรับให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอ และเห็นว่าคำขอนั้นมีรายการถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ขอได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งแล้วให้ถ่ายรูปผู้ขอ และออกใบรับให้แก่ผู้ขอ
ในกรณีใบรับหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ออกใบแทน ใบรับให้แก่ผู้ขอ
ปรับหรือใบแทนใบรับให้ใช้ได้เสมือนบัตรตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ใบรับในการใช้ใบรับหรือใบแทนใบรับ ให้ใช้ร่วมกันกับบัตรเดิมเว้นแต่ในกรณี ขอมีบัตรเป็นครั้งแรกบัตรหายหรือถูกทำลายทั้งหมด
มาตรา 9 ผู้ถือบัตรผู้ใดเสียสัญชาติไทยเมื่อใดไม่ว่าด้วยเหตุใดผู้นั้นหมด สิทธิที่จะใช้บัตรนั้นทันที่ และต้องส่งมอบบัตรนั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ แห่งท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เสีย สัญชาติไทย
มาตรา 10 ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการ เกี่ยวกับบัตรได้ที่สำนักงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ที่ว่าการอำเภอ หรือเขต หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอ ในเวลาราชการก็ได้ และจะขอให้พนักงาน เจ้าหน้าที่คัดและการรับรองสำเนาด้วยก็ได้
มาตรา 11 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการขอมีบัตรตาม มาตรา 6 ผู้ซึ่งต้อง มีบัตรตาม มาตรา 5 ผู้ใดไม่มีบัตร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการขอมีบัตรใหม่ตาม มาตรา 6ตรี หรือการ ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรตาม มาตรา 6จัตวา วรรคหนึ่ง ผู้ถือบัตรผู้ใด ไม่มีบัตรใหม่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
*หมายเหตุ มาตรานี้ ยกเลิก และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.บัตรประจำตัว ประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (รก.เล่ม116 ตอน 11ก 2 มีนาคม 42)
มาตรา 12 ยกเลิกโดย พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (รก.เล่ม 116 ตอน 11ก 2 มีนาคม 42)
มาตรา 13 ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผู้ใด
(1) ไม่ส่งมอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตาม มาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(2) ใช้หรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ซึ่งตนหมดสิทธิใช้ ตาม มาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สอง หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
*หมายเหตุ ม.นี้ยกเลิก และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (รก.เล่ม 116 ตอน 11 ก 2 มี.ค. 42)
มาตรา 14 ผู้ใด
(1) แจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการขอมีบัตรตาม มาตรา 5 วรรคสี่ หรือ มาตรา 6 หรือการขอมีบัตรใหม่ ตาม มาตรา 6ตรี หรือการขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรตาม มาตรา 6จัตวา ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(2) ปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(3) ใช้หรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อันเกิดจากการกระทำ ความผิดตาม (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความ ผิดนั้น
ถ้าผู้กระทำความผิดตาม (3) เป็นผู้กระทำความผิด (1) หรือ (2) ด้วย ให้ลงโทษตาม (3) แต่กระทงเดียว
ถ้าผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ สองปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสามแสนบาท
*หมายเหตุ ม.นี้ยกเลิก และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (รก.เล่ม116 ตอน 11ก 2 มี.ค. 42)
มาตรา 15 ผู้ใดนำบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผู้อื่นไปใช้ แสดง ว่าตนเป็นเจ้าของบัตร หรือใบรับหรือใบแทนใบรับต้องระวางโทษตั้งแต่หก เดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 15ทวิ ผู้ใดเอาไปเสียหรือยึดไว้ซึ่งบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ของผู้อื่น เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือนและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
*หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) 2542 (รก.เล่ม 116 ตอน 11ก 2 มีนาคม 42)
มาตรา 16 ผู้ใดยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของตน ไปใช้ในทางทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสามปี หรือปรับ ตั้งแต่ห้าพันบาท ถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 17 ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรของตรวจ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
*หมายเหตุ ม.นี้ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (รก.เล่ม116 ตอน 11ก 2 มี.ค.42)
มาตรา 18 บรรดาคำขอที่ยื่นตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2505 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นคำขอที่ได้ยื่นตาม พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 19 บรรดาบัตรและใบรับที่ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว ประชาชน พ.ศ.2505 ให้ถือว่าเป็นบัตรหรือใบรับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ สำหรับบัตรที่หมดอายุแล้ว ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนถึงครบรอบวันเกิดของผู้ถือ บัตรและให้ผู้ถือบัตรขอมีบัตรตามพระราชบัญญัติภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันครบ รอบวันเกิด และให้นำ มาตรา 12 มาใช้บังคับ
มาตรา 20 ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ ประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2505 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 21 ผู้ใดมีอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับและเป็นบุคคลซึ่งต้องขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 5 ให้ ยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 5 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การกำหนดตามวรรคหนึ่งรัฐมนตรีจะกำหนด โดยคำนึงถึงอายุของผู้ขอ จากมากไปหาน้อย และท้องที่ที่จะให้บุคคลมายื่นคำขอด้วยก็ได้
มาตรา 22 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบท บัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 23 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระ ราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตรเจ้าพนักงานตรวจบัตร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติ การให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
อัตราค่าธรรมเนียม
(1) การออกบัตรตาม มาตรา 5 วรรคสี่ ฉบับละ 20 บาท
(2) การออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร ตาม มาตรา 6จัตวา ฉบับละ 20 บาท
(3) การออกบัตรใบแทนใบรับ ฉบับละ 20 บาท
(4) การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนาหรือ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร ฉบับละ 20 บาท


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update