กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-4 5-13 14-20 21-27 28-29 29ทวิ-29เอกวีสติ 30-31 32-34 35-37 38-41 42-44  
 
:: พระราชบัญญัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485

:: หมวด1 ความเบื้องต้น มาตรา 1-4
:: หมวด2 การจัดตั้ง ทุน และเงินสำรอง มาตรา 5-13
:: หมวด3 การกำกับ ควบคุม และจัดการ มาตรา 14-20
:: หมวด4 การออกบัตรธนาคาร มาตรา 21-27
:: หมวด5 การธนาคาร มาตรา 28-29
:: หมวด5ทวิ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มาตรา 29ทวิ-29เอกวีสติ
:: หมวด6 ความสัมพันธ์กับรัฐบาล มาตรา 30-31
:: หมวด7 เงินสำรองที่ธนาคารต้องดำรงไว้ มาตรา 32-34
:: หมวด8 การสอบและตรวจบัญชี มาตรา 35-37
:: หมวด9 บทเบ็ดเสร็จ มาตรา 38-41
:: หมวด10 บทลงโทษ มาตรา 42-44
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update