กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-18 19-36 37-51 52-58 54-63 64-67 68 69-73 74-76  
 
:: พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: ส่วนที่1 บททั่วไป
:: หมวด1 ประเภทของหลวง มาตรา 6-18
:: หมวด2 การกำกับตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง มาตรา 19-36
:: ส่วนที่2 การควบคุมการรักษา การขยายและสวนเขตทางหลวง
:: หมวด1 การควบคุมทางหลวง มาตรา 37-51
:: หมวด2 การควบคุมทางหลวงพิเศษ มาตรา 52-58
:: หมวด3 การรักษาทางหลวง มาตรา 59-63
:: หมวด4 การขยายและสงวนเขตทางหลวง มาตรา 64-67
:: ส่วนที่3 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง มาตรา 68
:: ส่วนที่4 บทกำหนดโทษ มาตรา 69-73
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 74-76 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update