กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-6 7-13 14 15-35 36-48 48ทวิ-48ปัญจสติ 49-51 52-54 55-57 57ทวิ-57ตรี 58-59 60-64 65-70 71-75 75ทวิ-75ฉ 76-77  
 
:: พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

:: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: ส่วนที่1 การจัดตั้งเทศบาล มาตรา 7-13
:: ส่วนที่2 องค์การเทศบาล มาตรา 14
:: บทที่1 สภาเทศบาล มาตรา 15-35
:: บทที่2 คณะเทศมนตรี มาตรา 36-48
:: บทที่2ทวิ นายกเทศมนตรี มาตรา 48ทวิ-48ปัญจวีสติ
:: ส่วนที่3 หน้าที่ของเทศบาล
:: บทที่1 เทศบาลตำบล มาตรา 49-51
:: บทที่2 เทศบาลเมือง มาตรา 52-54
:: บทที่3 เทศบาลนคร มาตรา 55-57
:: บทที่3ทวิ การทำการนอกเขตเทศบาล และการทำการร่วมกับบุคคลอื่น มาตรา 57ทวิ-57ตรี
:: บทที่4 สหการ มาตรา 58-59
:: ส่วนที่4 เทศบัญญัติ มาตรา 60-64
:: ส่วนที่5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล มาตรา 65-70
:: ส่วนที่6 การควบคุมเทศบาล มาตรา 71-75
:: ส่วนที่7 คณะกรรมการที่ปรึกษา การเทศบาล มาตรา 75ทวิ-75ฉ
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 76-77


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update