กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7  
   
:: พ.ร.บ. เครื่องแบบตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512 มาตราที่ 1-7

:: พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2512 เป็นปีที่ 24 ในรัชกาลปัจจุบัน
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบ ตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512"
มาตรา 2 พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
[รก.2512/85/5พ/1 ตุลาคม 2512]
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2494
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"เครื่องแบบ" หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลาย รวมทั้ง เครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่น ที่ได้กำหนด ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดตำรวจรัฐสภา ผู้บังคับหมู่ตำรวจรัฐสภาและพลตำรวจรัฐสภาแต่ง
มาตรา 5 ลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบและระเบียบ ในการแต่งเครื่องแบบแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประกาศของประธานรัฐสภา
มาตรา 6 ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตามพระราชบัญญัตินี้ได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่งเครื่องแบบนั้นเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 7 ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ ให้มีอำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2511 ได้บัญญัติให้มีสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาขึ้นแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งได้มีกฎหมายให้โอนข้าราชการในสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรไปเป็นของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาแล้ว จึงสมควร ปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2494 เสียใหม่


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update