กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-7 8-18 19 20-26 27-29 30-37 38-39 40-42 43-44 45-55 56  
   
:: พระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

:: บทนิยาม มาตรา 1-7
:: หมวด1 คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง มาตรา 8-18
:: หมวด2 การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง มาตรา 19
:: ส่วนที่1 การประกอบธุรกิจขายตรง มาตรา 20-26
:: ส่วนที่2 การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง มาตรา 27-29
:: หมวด3 การคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 30-37
:: หมวด4 การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง มาตรา 38-39
:: หมวด5 นายทะเบียน มาตรา 40-42
:: หมวด6 การอุทธรณ์ มาตรา 43-44
:: หมวด7 บทกำหนดโทษ มาตรา 45-55
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 56

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update