กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-10 11-22 23-33 34-39 40-52 53-56 57-60 61-84 85-92  
 
:: พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 คณะกรรมการ พิจารณาคนเข้าเมือง มาตรา 6-10
:: หมวด2 การเข้าและออก นอกราชอาณาจักร มาตรา 11-22
:: หมวด3 พาหนะ มาตรา 23-33
:: หมวด4 การเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว มาตรา 34-39
:: หมวด5 การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มาตรา 40-52
:: หมวด6 การส่งคนต่างด้าวกลับออก ไปนอกราชอาณาจักร มาตรา 53-56
:: หมวด7 เบ็ดเตล็ด มาตรา 57-60
:: หมวด8 บทกำหนดโทษ มาตรา 61-84
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 85-92


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update