กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 12 13 14 15 15ทวิ 15ตรี 15จัตวา 16 17 18 19
   
:: พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตราที่ 12-19

:: หมวด 2 มหาเถรสมาคม
มาตรา 12 มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรง แต่งตั้งมีจำนวนไม่เกินสิบสองรูปเป็นกรรมการ"
*หมายเหตุ ยกเลิกความเดิมและให้ใช้ความใหม่โดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
มาตรา 13 ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม โดยตำแหน่งและให้กรมการศาสนาทำหน้าที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มาตรา 14 กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา 15 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตาม มาตรา 14 กรรมการ มหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(1) มรณภาพ
(2) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
(3) ลาออก
(4) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออก
ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ สมเด็จพระสังฆราช อาจทรงแต่งตั้งพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ง เป็นกรรมการแทน
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่ง ตนแทน
มาตรา 15ทวิ การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตาม มาตรา 12 และการให้กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากตำแหน่งตาม มาตรา 15 ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช
*หมายเหตุ เพิ่มโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
มาตรา 15ตรี มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม
(2) ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร
(3) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
(4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
เพื่อการนี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบออกคำสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตาม มาตรา 19 เป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้
*หมายเหตุ เพิ่มโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
มาตรา 15จัตวา เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อความเรียบ ร้อยดีงามของคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพื่อ กำหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครองสำหรับพระภิกษุและสามเณร ที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนาและการปกครองของ คณะสงฆ์ก็ได้
พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับโทษตามวรรคหนึ่ง ถึงขั้นให้สละสมณ เพศต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันทราบคำสั่งลงโทษ
*หมายเหตุ เพิ่มโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
มาตรา 16 ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไม่อาจมาประชุม หรือไม่อยู่ในที่ประชุมมหาเถรสมาคม และมิได้มอบหมายให้สมเด็จพระราชา คณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด โดยสมณศักดิ์ซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
*หมายเหตุ ยกเลิกความเดิมและให้ใช้ความใหม่โดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
มาตรา 17 การประชุมมหาเถรสมาคมต้องมีกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรรมการโดยการแต่งตั้งรวมกันมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ กรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมให้เป็นไปตามกำหมายเถรสมาคม
มาตรา 18 ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม แทนตำแหน่งที่ว่างตาม มาตรา 15 วรรคสอง ให้ถือว่ามหาเถรสมาคมมี กรรมการเท่าจำนวนที่เหลืออยู่ในขณะนั้น
*หมายเหตุ ยกเลิกความเดิมและให้ใช้ความใหม่โดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์
มาตรา 19 สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะ อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบด้วยพระภิกษุ หรือบุคคลอื่นจำนวนหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอต่อ มหาเถรสมาคมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย โดย ขึ้นตรงต่อมหาเถรสมาคม
การจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ การ แต่งตั้งกรรมการหรืออนุกรรมการการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ หรืออนุกรรมการ และระเบียบการประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาเถรสมาคม
*หมายเหตุ ยกเลิกความเดิมและให้ใช้ความใหม่โดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update