กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-6 7-13 14-20 21-25 26 27-34 35-39 40-41 42-43  
 
:: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

:: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: หมวด1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7-13
:: หมวด2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย มาตรา 14-20
:: หมวด3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล มาตรา 21-25
:: หมวด4 เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา 26
:: หมวด5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ มาตรา 27-34
:: หมวด6 คณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 35-39
:: หมวด7 บทกำหนดโทษ มาตรา 40-41
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 42-43


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update