กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   
:: พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า มาตราที่ 1-15

:: บทนิยาม
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติควบคุมการขาย ทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474"
มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2474
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"ของเก่า หมายความว่า ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่าย โดยประการอื่นอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณด้วย
"เสนาบดี" หมายความว่า เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 4 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการอาชีพดั่งต่อไปนี้ โดยมิได้รับ อนุญาตสำหรับกิจการนั้น ๆ จากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
(1) การขายทอดตลาด นอกจากการขายทอดตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ รัฐบาล เป็นผู้ขายทอดตลาดเพื่อประโยชน์ของสมาคม หรือสาธารณประโยชน์ ซึ่งรัฐมนตรีสั่งเป็นหนังสือยกเว้นเฉพาะกรณี
(2) การค้าของเก่า นอกจากการค้าของเก่า บางประเภทหรือบาง ชนิดซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศยกเว้นในราชกิจจานุเบกษา
ของเก่าซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศยกเว้นดั่งกล่าวในวรรคก่อน เมื่อเห็น สมควรรัฐมนตรีจะประกาศเพิกถอนการยกเว้นเสียทั้งหมด หรือแต่เพียงบาง ประเภทบางชนิดก็ได้ ผู้ค้าของเก่าประเภทหรือชนิดซึ่งได้มีประกาศเพิกถอน การยกเว้นดั่งกล่าวแล้ว จำต้องรับใบอนุญาต ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 5 คำร้องขอใบอนุญาตประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือค้า ของเก่านั้น ท่านได้ทำตามแบบที่ระบุไว้ในกฎเสนาบดีและยื่นเจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต
มาตรา 6 ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ร้องขอตามความใน มาตรา 5 เว้นแต่ผู้นั้นจะมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ ดั่งต่อไปนี้
(1) มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
(2) มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้
(3) เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกตามกฎหมายลักษณะอาญา ภาค 2 ส่วนที่ 5 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และ ส่วนที่ 9 หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวด ที่ 5 และหมวดที่ 6
มาตรา 6ทวิ ใบอนุญาตประกอบการอาชีพขายทอดตลาด หรือค้าของ เก่าหากสูญหายไปในกรณีใดก็ตาม ให้ผู้รับใบอนุญาตไปขอรับใบแทนใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่สูญหาย
มาตรา 7 ผู้ทอดตลาดต้อง
(ก) สำแดงคำแจ้งความแห่งการขายทุกคราวไว้ ณ สถานที่ขายให้เห็น ได้แจ้ง
(ข) อยู่ ณ ที่ขายในเวลาขายทอดตลาด และพร้อมที่จะแสดงใบ อนุญาตต่อนายตรวจ เมื่อเรียกตรวจ
(ค) มีสมุดคู่บัญชีสำหรับการขายทุกคราว และจดรายการข้อสำคัญทั้ง ปวงแห่งการขายนั้น ๆ ลงไว้
(ฆ) แจ้งวันและสถานที่ขายให้นายตรวจทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน เต็ม
(ง) สำแดงนามของตนและคำว่า "ผู้ทอดตลาด" ไว้เหนือประตูชั้นนอก และสำนักงาน
เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ถ้านายตรวจประสงค์จะทราบ รายการข้อสำคัญอันเกี่ยวกับทรัพย์ที่ขาย และได้มีหนังสือแสดงความประสงค์นี้ แล้วท่านว่าผู้ทอดตลาดต้องบอกรายการที่ประสงค์นั้น
มาตรา 8 ผู้ค้าของเก่าต้อง
(ก) แสดงนามของตนและคำว่า ผู้ค้าของเก่าไว้ ณ ที่ทำการค้าของตน พร้อมทั้งใบอนุญาตในที่อันเห็นได้แจ้ง
(ข) มีสมุดบัญชีสำหรับการค้าของตนและจดรายการข้อสำคัญทั้งปวงแห่ง การลงไว้ทุกราย สมุดบัญชีตามที่กล่าวนี้ ต้องทำตามแบบและนำมาให้เจ้า พนักงานผู้ออกใบอนุญาตลงนามและประทับตราก่อนทุกเล่ม
(ค) แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือนายตรวจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า ทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอ หรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางทุจริต
(ฆ) ทำเลขลำดับเป็นเครื่องหมายปิด ไว้ที่ของให้ตรงกับเลขลำดับใน สมุดบัญชีเพื่อสะดวกในการสำรวจ
มาตรา 9 ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 6 (1) (2) หรือต้องคำ พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตามความผิดซึ่งระบุไว้ตาม มาตรา 6 (3) หรือต้องคำ พิพากษาในฐานทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถึงสองครั้งในปีเดียวกัน
มาตรา 10 เมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แล้วก็ดี ท่านว่าเสนาบดีจะสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งของเจ้าพนักงานก็ได้ แต่ผู้ร้องหรือผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำร้องต่อ เสนาบดีภายในสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าวคำสั่งของเจ้าพนักงานเป็น ต้นไป
มาตรา 11 ท่านว่าใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้เป็นใบอนุญาตเฉพาะ ตัวโอนกันไม่ได้ และสมบูรณ์เพียงวันที่ 31 ธันวาคมทุกปี
มาตรา 12 ผู้ใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าโดยไม่มี ใบอนุญาตหรือการกระทำเมื่อใบอนุญาตถูกเพิกถอนแล้ว มีความผิดต้องระวาง โทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ผู้รับใบอนุญาตใดทำการค้าของเก่าหรือขายทอดตลาดโดยใบอนุญาตขาด ต่ออายุหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติใน มาตรา 6ทวิ มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 10 หรือ มาตรา 13 หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ มี ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
มาตรา 12ทวิ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด ทำการขายทอดตลาดหรือค้าของ เก่าโดยใบอนุญาตขาดอายุ หรือทำการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยไม่ ปฏิบัติตาม มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 (ก) (ข) (ค) หรือ มาตรา 13 หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองพันบาท
มาตรา 12ตรี ผู้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของ เก่าผู้ใดไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือนายตรวจ ทันทีเมื่อมีเหตุอันควร สงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจริต ต้อง ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่น บาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำเกี่ยวกับทรัพย์อัน เป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
มาตรา 12จัตวา ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องโทษตามพระราช บัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการ กระทำนั้นตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย"
มาตรา 13 ในระหว่างตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก นาย ตรวจและเจ้าพนักงาน ซึ่งรัฐมนตรีตั้งให้มีหน้าที่ควบคุมการขายทอดตลาดและ ค้าของเก่าชอบที่จะเข้าตรวจใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพย์สิ่งของในร้านค้า ได้ ผู้รับใบอนุญาตต้องนำใบอนุญาตสมุดบัญชีและทรัพย์สิ่งของตามที่เรียกตรวจ ออกให้ตรวจโดยทันที
มาตรา 14 บุคคลใดประกอบอาชีพขายทอดตลาด หรือค้าของเก่าอยู่ใน วันประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ ท่านให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตภายในกำหนด สามเดือนนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป
มาตรา 15 ให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎเสนาบดี ตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบ อนุญาตและนายตรวจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และว่า ด้วยกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎเสนาบดีนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ประกาศมา ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2474 เป็นปีที่ 7 ใน รัชกาลปัจจุบัน


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update