กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-13ตรี 14-20 21-39ตรี 39จัตวา-39ฉ 40-49ทวิ 50-52 53-55 55ทวิ-55ตรี 56-62 63-64ทวิ 65-74 75-80  
 
:: พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 6-13ตรี
:: หมวด2 คณะกรรมการควบคุมอาคาร มาตรา 14-20
:: หมวด3 การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร มาตรา 21-39ตรี
:: หมวด3ทวิ การอนุญาต ให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการที่เกี่ยวกับโรงมหรสพ มาตรา 39จัตวา-39ฉ
:: หมวด4 อำนาจหน้าที่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มาตรา 40-49ทวิ
:: หมวด5 การอุทธรณ์ มาตรา 50-52
:: หมวด6 นายช่างและนายตรวจ มาตรา 53-55
:: หมวด6ทวิ นายช่างและนายตรวจ และผู้ตรวจสอบ มาตรา 55ทวิ-55ตรี
:: หมวด7 เขตเพลิงไหม้ มาตรา 56-62
:: หมวด8 บทเบ็ดเตล็ด มาตรา 63-64ทวิ
:: หมวด9 บทกำหนดโทษ มาตรา 65-74
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 75-80 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update