แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อพรบที่ขึ้นต้นด้วย
1. อ่านทั้งหมด 2. ศุลกากร เศรษฐกิจการเกษตร 3. สงเคราะห์ข้าราชการ
4. สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 5. สงเคราะห์อาชีพ 6. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
7. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 8. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 9. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
10. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 11. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 12. ส่งเสริมการลงทุน
13. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ 14. ส่งเสริมและประสานงานเยาวชน 15. ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
16. ส่งเสริมวิสาหกิจกลางย่อม 17. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 18. ส่งเสริมสินค้าขาออก
19. สถานพยาบาล 20. สถานสินเชื่อท้องถิ่น 21. สถาบันการพลศึกษา
22. สถาบันเทคโนโลยี 23. สถาบันบัณฑิต 24. สถาบัน สถาปนิก สถิติ
25. สภาเหมืองแร่ สภาครู สภาตำบล 26. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 27. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
28. สภาวิจัยแห่งชาติ 29. สภาอุตสาหกรรม 30. สมาคมการค้า สมุหมนตรี
31. สวนป่า สหกรณ์ สัญชาติ 32. สัญญา สัตว์พาหนะ 33. สาธารณสุข
34. สำนักงานคณะกรรมการ 35. สำนักงานศาล 36. สำนักงานสลาก
37. สำรวจการกักตุน 38. สำรวจห้ามกักกัน 39. สำหรับกำจัด
40. สำหรับตรวจป้องกัน 41. สำหรับรักษาช้างป่า 42. สุขาภิบาล สุรา
43. สุสานและฌาปนสถาน 44. เสื้อครุยข้าราชการ 45. เสื้อครุยเนติบัณฑิต


1.ศุลกากร เศรษฐกิจการเกษตร Top
1. .ศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.1 พ.ศ.2471 อ่าน
2. ศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2472 อ่าน
3. ศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.3 พ.ศ.2474 อ่าน
4. ศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.4 พ.ศ.2475 อ่าน
5. ศุลกากร ฉ.6 พ.ศ.2479 อ่าน
6. ศุลกากรฉ.7 พ.ศ.2480 อ่าน
7. ศุลกากรฉ.8 พ.ศ.2480 อ่าน
8. ศุลกากรฉ.9 พ.ศ.2482 อ่าน
9. ศุลกากรฉ.10 พ.ศ.2483 อ่าน
10. ศุลกากร ฉ.11 พ.ศ.2490 อ่าน
11. ศุลกากรฉ.12 พ.ศ.2497 อ่าน
12. ศุลกากร ฉ.13 พ.ศ.2499 อ่าน
13. ศุลกากรฉ.14 พ.ศ.2534 อ่าน
14. ศุลกากรฉ.15 พ.ศ.2540 อ่าน
15. ศุลกากร ฉ.16 พ.ศ.2542 อ่าน
16. ศุลกากรฉ.17 พ.ศ.2543 อ่าน
17. ศุลกากรฉ.18 พ.ศ.2543 อ่าน
18. ศุลกากรฉ.19 พ.ศ.2548 อ่าน
19. ศุลกากรฉ.20 พ.ศ.2548 อ่าน
20. ศุลกากร พ.ศ.2469 อ่าน
21. เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 อ่าน
2.สงเคราะห์ข้าราชการ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย สงเคราะห์อาชีพ ส่งผู้ร้ายข้ามแดน Top
1. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2498 อ่าน
2. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ พ.ศ.2497... อ่าน
3. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ พ.ศ.2543... อ่าน
4. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พ.ศ.2485 อ่าน
5. สงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ.2499 อ่าน
6. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2472 อ่าน
3.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร Top
1. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
2. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 อ่าน
3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 อ่าน
4. พ.ศ.2503 อ่าน
5. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537 อ่าน
4.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมกิจการฮัจย์ Top
1. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 อ่าน
2. ส่งเสริมการพาณิชยนาวีฉ.2 พ.ศ.2548 อ่าน
3. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 อ่าน
4. ส่งเสริมการลงทุนฉ.2 พ.ศ.2534 อ่าน
5. ส่งเสริมการลงทุนฉ.3 พ.ศ.2544 อ่าน
6. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 อ่าน
7. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ฉ.2 พ.ศ.2532 อ่าน
8. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524 อ่าน
5.ส่งเสริมและประสานงานเยาวชน ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ Top
1. ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521 อ่าน
2. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉ.2 พ.ศ.2521 อ่าน
3. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉ.3 พ.ศ.2522 อ่าน
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อ่าน
6.ส่งเสริมวิสาหกิจกลางย่อม ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมสินค้าขาออก สถานพยาบาล Top
1. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถานบริการ อ่าน
2. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 อ่าน
3. ส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ.2503 อ่าน
4. สถานบริการฉ.2 พ.ศ.2521 อ่าน
5. สถานบริการฉ.3 พ.ศ.2525 อ่าน
6. สถานบริการฉ.4 พ.ศ.2546 อ่าน
7. สถานบริการ พ.ศ.2509 อ่าน
8. สถานพยาบาลฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
9. สถานพยาบาล พ.ศ.2541 อ่าน
10. สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 อ่าน
7.สถานสินเชื่อท้องถิ่น สถาบันการพลศึกษา สถาบันเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิต Top
1. สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ.2518 อ่าน
2. สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 อ่าน
3. สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรฉ.2 พ.ศ.2522 อ่าน
4. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 อ่าน
5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฉ.3 พ.ศ.2522 อ่าน
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2528... อ่าน
7. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2518 อ่าน
8. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฉ.2 พ.ศ.2543 อ่าน
9. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509 อ่าน
8.สถาบัน สถาปนิก สถิติ สภาการเหมืองแร่ สภาครู สภาตำบล Top
1. สถาบันพระปกเกล้าฉ.2 พ.ศ.2543 อ่าน
2. สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 อ่าน
3. สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 อ่าน
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535 อ่าน
5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 อ่าน
6. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉ.2 พ.ศ.2548 อ่าน
7. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2541 อ่าน
8. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉ.2 พ.ศ.2535 อ่าน
9. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 อ่าน
10. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 อ่าน
11. สถาปนิก พ.ศ.2543 อ่าน
12. สถิติ พ.ศ.2508 อ่าน
13. สภาการเหมืองแร่ พ.ศ.2526 อ่าน
14. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 อ่าน
15. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉ.2 พ.ศ.2538 อ่าน
16. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉ.3 พ.ศ.2542 อ่าน
17. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉ.4 พ.ศ.2546 อ่าน
18. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉ.5 พ.ศ.2546 อ่าน
19. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 อ่าน
9.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ สภาวิจัยแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม Top
1. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
2. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2543 อ่าน
3. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ พ.ศ.2537 อ่าน
4. สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2502 อ่าน
5. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 อ่าน
6. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 อ่าน
10.สมาคมการค้า สมุหมนตรี สวนป่า สหกรณ์ สัญชาติ สัญญา สัตว์พาหนะ Top
1. สมาคมการค้า พ.ศ.2509 อ่าน
2. สมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก 129 อ่าน
3. สวนป่า พ.ศ.2535 อ่าน
4. สหกรณ์ฉ.2 พ.ศ.2524 อ่าน
5. สหกรณ์ พ.ศ.2471 อ่าน
6. สหกรณ์ พ.ศ.2542 อ่าน
7. สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมฉ.2 พ.ศ.2477 อ่าน
8. สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 อ่าน
9. สัญชาติฉ.2 พ.ศ.2496 อ่าน
10. สัญชาติฉ.2 พ.ศ.2535 อ่าน
11. สัญชาติฉ.3 พ.ศ.2499 อ่าน
12. สัญชาติฉ.3 พ.ศ.2535 อ่าน
13. สัญชาติฉ.4 พ.ศ.2503 อ่าน
14. สัญชาติ พ.ศ.2456 อ่าน
15. สัญชาติ พ.ศ.2495 อ่าน
16. สัญชาติ พ.ศ.2508 อ่าน
17. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 อ่าน
18. สัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 อ่าน
11.สาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการ สำนักงานศาล สำนักงานสลาก สำรวจการกักตุน Top
1. สาธารณสุขฉ.5 พ.ศ.2527 อ่าน
2. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติฉ.2 พ.ศ.2535 อ่าน
3. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2522 อ่าน
4. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542 อ่าน
5. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 อ่าน
6. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 อ่าน
12.สำรวจห้ามกักกัน สำหรับกำจัด สำหรับตรวจป้องกัน สำหรับรักษาช้างป่า Top
1. สำรวจและห้ามกักกันข้าว พ.ศ.2489 อ่าน
2. สำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ.2456 อ่าน
3. สำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทรศก สิทธิบัตร อ่าน
4. สำหรับรักษาช้างป่า พ.ศ.2464 อ่าน
5. สิทธิบัตรฉ.2 พ.ศ.2535 อ่าน
6. สิทธิบัตรฉ.3 พ.ศ.2542 อ่าน
7. สิทธิบัตร พ.ศ.2522 อ่าน
13.สุขาภิบาล สุรา สุสานและฌาปนสถาน เสื้อครุยข้าราชการ เสื้อครุยเนติบัณฑิต Top
1. สุขาภิบาลฉ.3 พ.ศ.2528 อ่าน
2. สุราฉ.4 พ.ศ.2521 อ่าน
3. สุราฉ.5 พ.ศ.2521 อ่าน
4. สุราฉ.6 พ.ศ.2534 อ่าน
5. สุราฉ.7 พ.ศ.2534 อ่าน
6. สุรา พ.ศ.2493 อ่าน
7. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 อ่าน
8. เสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ.2534 อ่าน
9. เสื้อครุยเนติบัณฑิต พ.ศ.2479 อ่าน


  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update