กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชบัญญัติ สาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2527 มาตราที่ 1-6


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2527 เป็นปีที่ 39 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ สาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2527"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้าย พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พุทธศักราช 2484 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 61 ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินอัตราและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในกฎกระทรวง"
มาตรา 5 ให้ออกกฎกระทรวงตาม มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ
อัตราค่าธรรมเนียมที่ได้กำหนดขึ้น และใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับให้ คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร รองนายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันนี้การ ดำเนินงานสาธารณสุขมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นการที่จะกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมโดยพระราชบัญญัติจึงไม่สะดวกแก่การแก้ไขเพิ่มเติม สมควรให้กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
(ร.จ. เล่ม 101 ตอนที่ 140 หน้า 1 8 ตุลาคม 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update