กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-8 9-15 16-22 23-28 29-32 33-42 43-46 47-60 61-70  
 
:: พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 6-8
:: หมวด2 คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ มาตรา 9-15
:: หมวด3 การล่า การเพาะพันธุ์ การครอบครอง และการค้าซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า มาตรา 16-22
:: หมวด4 การนำเข้า ส่งออก นำผ่าน นำเคลื่อนที่ซึ่งสัตว์ป่า และด่านตรวจสัตว์ป่า มาตรา 23-28
:: หมวด5 สวนสัตว์สาธารณะ มาตรา 29-32
:: หมวด6 บริเวณและสถานที่ห้ามล่าสัตว์ป่า มาตรา 33-42
:: หมวด7 พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 43-46
:: หมวด8 บทกำหนดโทษ มาตรา 47-60
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 61-70
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update