กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-6 7-21 22-28 29-37 38-44 45-57 58-65 66-73 74-89 90-92 93-95  
 
:: พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

:: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: ส่วนที่1 สมาชิกสภาตำบล มาตรา 7-21
:: ส่วนที่2 อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล มาตรา 22-28
:: ส่วนที่3 รายได้และรายจ่ายของสภาตำบล มาตรา 29-37
:: ส่วนที่4 การกำกับดูแลสภาตำบล มาตรา 38-44
:: ส่วนที่1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 45-57
:: ส่วนที่2 คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 58-65
:: ส่วนที่3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 66-73
:: ส่วนที่4 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 74-89
:: ส่วนที่5 การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 90-92
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 93-95
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update