กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตรา ที่ 1-67-29 30 31-36 37-41 42-44 45-60 61-62 63 64-67 68-81 82-87 88-90 90/1 90/2-90/15 90/16-90/25 90/26-90/33 90/34-90/39 90/40-90/41ทวิ 90/42-90/55 90/56-90/59 90/60-90/71 90/72-90/76 90/77-90/78 90/79 90/80-90/90 91-108 109 110-116 117-123 124-132 133-134 135-138 139 140-148 149-152 153-159 160 161-175 176 177-178 179-181  
 
:: พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483

:: ข้อความทั่วไป มาตรา 1-6
:: หมวด1 กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลาย จนถึงปลดจากล้มละลาย
:: ส่วนที่1 การขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 7-29
:: ส่วนที่2 คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา 30
:: ส่วนที่3 การประชุมเจ้าหนี้ มาตรา 31-36
:: ส่วนที่4 กรรมการเจ้าหนี้ มาตรา 37-41
:: ส่วนที่5 การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย มาตรา 42-44
:: ส่วนที่6 การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย มาตรา 45-60
:: ส่วนที่7 คำพิพากษาให้ล้มละลาย มาตรา 61-62
:: ส่วนที่8 การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย มาตรา 63
:: ส่วนที่9 การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้และการจำกัดสิทธิ มาตรา 64-67
:: ส่วนที่10 การปลดจากล้มละลาย มาตรา 68-81
:: หมวด2 การพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย มาตรา 82-87
:: หมวด3 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น มาตรา 88-90
:: หมวด3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
:: ส่วนที่1 บทนิยาม มาตรา 90/1
:: ส่วนที่2 การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/2-90/15
:: ส่วนที่3 การตั้งผู้ทำแผน มาตรา 90/16-90/25
:: ส่วนที่4 การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/26-90/33
:: ส่วนที่5 คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา 90/34-90/39
:: ส่วนที่6 การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว มาตรา 90/40-90/41ทวิ
:: ส่วนที่7 การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/42-90/55
:: ส่วนที่8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/56-90/59
:: ส่วนที่9 การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/60-90/71
:: ส่วนที่10 การยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/72-90/76
:: ส่วนที่11 การขอรับชำระหนี้เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด มาตรา 90/77-90/78
:: ส่วนที่12 (ยกเลิก) มาตรา 90/79
:: ส่วนที่13 บทกำหนดโทษว่าด้วยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มาตรา 90/80-90/90
:: หมวด4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
:: ส่วนที่1 การขอรับชำระหนี้ มาตรา 91-108
:: ส่วนที่2 ทรัพย์สินที่อาจเอามาชำระหนี้ มาตรา 109
:: ส่วนที่3 ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว มาตรา 110-116
:: ส่วนที่4 การรวบรวมและการจำหน่ายทรัพย์สิน มาตรา 117-123
:: ส่วนที่5 การแบ่งทรัพย์สิน มาตรา 124-132
:: ส่วนที่6 การปิดคดี มาตรา 133-134
:: ส่วนที่7 การยกเลิกการล้มละลาย มาตรา 135-138
:: หมวด5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
:: ส่วนที่1 การแต่งตั้งและถอดถอน มาตรา 139
:: ส่วนที่2 อำนาจหน้าที่ มาตรา 140-148
:: หมวด6 อำนาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย มาตรา 149-152
:: ส่วนที่2 กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย มาตรา 153-159
:: หมวด7 การสอบสวนและบทกำหนดโทษ
:: ส่วนที่1 การสอบสวน มาตรา 160
:: ส่วนที่2 บทกำหนดโทษ มาตรา 161-175
:: หมวด8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ
:: ส่วนที่1 เงินค้างจ่าย มาตรา 176
:: ส่วนที่2 การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ มาตรา 177-178
:: ส่วนที่3 ค่าธรรมเนียม มาตรา 179-181

หมายเหตุ :- ส่วนที่ 12 การอุทธรณ์ ในหมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ยกเลิกโดยพรบ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update