กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 มาตราที่ 1-9


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เป็นปีที่ 43 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของ รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมพ.ศ. 2531 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2524 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 6 อัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการให้แบ่งเป็น 6 ชั้นแต่ละชั้นมีขั้นไม่เกินจำนวน ขั้นที่กำหนดดังต่อไปนี้
ชั้น 1 มี 5 ขั้น
ชั้น 2 มี 13 ขั้น
ชั้น 3 มี 13 ขั้น
ชั้น 4 มี 11 ขั้น
ชั้น 5 มี 10 ขั้น
ชั้น 6 มี 6 ขั้น
อัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการตามชั้นและขั้นดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชี อัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ข. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ค. หรือบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้
การให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ ตามวรรคสองแต่ละบัญชี ให้ตราเป็น พระราชกฤษฎีกา
อัตราเงินเดือนข้าราชการธุรการให้เป็นไป ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนที่ กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน"
มาตรา 4 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการหมายเลข 1 บัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการอัยการ หมายเลข 2 และบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 3 ท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2531 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2524 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการอัยการ บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ข. บัญชีอัตรา เงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ค. และบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 5 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการให้เข้าชั้นและขั้นเงินเดือนตามบัญชี อัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ข. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ค. หรือ บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการอัยการและตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เมื่อปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการตามวรรคหนึ่งแล้ว เฉพาะข้าราชการอัยการผู้ได้ รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของชั้นให้ได้รับเงินเดือนในขั้นตามที่กำหนดไว้ในบัญชี กำหนดการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ
ข้าราชการอัยการซึ่งได้เลื่อนตำแหน่งนับ แต่วันปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการตาม วรรคหนึ่ง ถ้าได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของชั้นที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตรา เงินเดือนข้าราชการอัยการ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการอัยการ แต่ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของชั้นที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับ อัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ได้รับอยู่
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยนับแต่วัยปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการอัยการตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำตามบัญชีกำหนดการปรับอัตรา เงินเดือนข้าราชการอัยการ
การรับเงินเดือนในขั้นต่อ ๆ ไปของข้าราชการอัยการตามวรรคสองวรรคสามและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
มาตรา 6 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการตาม มาตรา 5 ให้มีผลเป็นการปรับขั้น เงินเดือนข้าราชการอัยการที่ได้รับอยู่ตามไปด้วย
มาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการอัยการตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 และออกจากราชการไปก่อนวันที่บัญชีอัตรา เงินเดือนข้าราชการอัยการตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับกลับเข้ารับราชการ ให้ปรับอัตรา เงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกจากราชการให้เข้าชั้นและขั้นเงินเดือนตามบัญชีกำหนดการปรับ อัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตาม มาตรา 5 และให้นำ มาตรา 74 วรรคสองและวรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 และ มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2524 มาใช้ บังคับโดยอนุโลมด้วย
มาตรา 8 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ก. ตาม มาตรา 6 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ หมายเลข 3 ท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2524 มาใช้บังคับไปพลาง ก่อน
มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราเงินเดือน ข้าราชการอัยการในบัญชีอัตราเงินเดือนท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2524 ได้ใช้มาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตำแหน่งและภาวะการครองชีพในปัจจุบัน จำเป็นต้องกำหนดจำนวนขั้นเงินเดือน อัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการแต่ละชั้น และ ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการเสียใหม่ รวมทั้งให้มีการให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือน แต่ละบัญชีได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 181 หน้า 50 7 พฤศจิกายน 2531)

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ก.
- - - บาท - - - - -
- 13 - - 16,700 - บาท - - - -
- 12 - - 15,850 - 21,050 - บาท - - -
- 11 - - 15,050 - 20,150 - 23,000 - บาท - -
- 10 - - 14,300 - 19,250 - 22,000 - 25,000 - -
- 9 - - 13,600 - 18,400 - 21,050 - 24,000 - -
- 8 - - 12,950 - 17,550 - 20,150 - 23,000 - -
- 7 - - 12,350 - 16,700 - 19,250 - 22,000 - -
- 6 - บาท - 11,750 - 15,850 - 18,400 - 21,050 - บาท -
- 5 - 8,950 - 11,150 - 15,050 - 17,550 - 20,150 - 26,000 -
- 4 - 8,450 - 10,550 - 14,300 - 16,700 - 19,250 - 25,000 -
- 3 - 8,000 - 9,950 - 13,600 - 15,850 - 18,400 - 24,000 -
- 2 - 7,600 - 9,450 - 12,950 - 15,050 - 17,500 - 23,000 -
- 1 - 7,200 - 8,950 - 12,350 - 14,300 - 16,700 - 22,000 -
- ขั้น - ขั้น 1 - ชั้น 2 - ชั้น 3 - ชั้น 4 - ชั้น 5 - ชั้น 6 -

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ข.
- - - บาท - บาท - - - -
- 13 - - 18,100 - 25,100 - - - -
- 12 - - 17,150 - 24,000 - บาท - - -
- 11 - - 16,300 - 22,950 - 27,300 - บาท - -
- 10 - - 15,500 - 21,950 - 26,200 - 30,600 - -
- 9 - - 14,720 - 20,950 - 25,100 - 29,500 - -
- 8 - - 13,970 - 20,000 - 24,000 - 28,400 - -
- 7 - - 13,260 - ,19,050 - 22,950 - 27,300 - บาท -
- 6 - บาท - 12,580 - 18,100 - 21,950 - 26,200 - 31,700 -
- 5 - 9,600 - 11,930 - 17,150 - 20,950 - 25,100 - 30,600 -
- 4 - 9,100 - 11,320 - 16,300 - 20,000 - 24,000 - 29,500 -
- 3 - 8,650 - 10,730 - 15,500 - 19,050 - 22,950 - 28,400 -
- 2 - 8,200 - 10,150 - 14,720 - 18,100 - 21,950 - 27,300 -
- 1 - 7,700 - 9,600 - 13,970 - 17,150 - 20,950 - 26,200 -
- ขั้น - ชั้น 1 - ชั้น 2 - ชั้น 3 - ชั้น 4 - ชั้น 5 - ชั้น 6 -

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ค.
- - - บาท - บาท - - - -
- 13 - - 20,410 - 29,300 - - - -
- 12 - - 19,410 - 28,160 - บาท - - -
- 11 - - 18,410 - 27,010 - 32,760 - บาท - -
- 10 - - 17,460 - 25,860 - 31,610 - 36,210 - -
- 9 - - 16,560 - 24,710 - 30,460 - 35,060 - -
- 8 - - 15,710 - 23,560 - 29,310 - 33,910 - -
- 7 - - 14,910 - 22,410 - 28,160 - 32,760 - บาท -
- 6 - บาท - 14,150 - 21,410 - 27,010 - 31,160 - 37,360 -
- 5 - 10,860 - 13,420 - 20,410 - 25,860 - 30,460 - 36,210 -
- 4 - 10,290 - 12,730 - 19,410 - 24,710 - 24,710 - 35,060 -
- 3 - 9,750 - 12,070 - 18,410 - 23,560 - 28,160 - 33,910 -
- 2 - 9,240 - 11,450 - 17,460 - 22,410 - 27,010 - 32,760 -
- 1 - 8,750 - 10,860 - 16,560 - 21,410 - 25,860 - 31,610 -
- ขั้น - ชั้น 1 - ชั้น 2 - ชั้น 3 - ชั้น 4 - ชั้น 5 - ชั้น 6 -

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการ บัญชี ง.
- - - บาท - บาท - - - -
- 13 - - 22,770 - 32,500 - - - -
- 12 - - 21,670 - 31,250 - บาท - - -
- 11 - - 20,570 - 30,000 - 36,250 - บาท - -
- 10 - - 19,470 - 28,750 - 35,000 - 40,000 - -
- 9 - - 18,470 - 27,500 - 33,750 - 38,750 - -
- 8 - - 17,570 - 26,270 - 32,500 - 37,500 - -
- 7 - - 16,670 - 25,070 - 31,250 - 36,250 - บาท -
- 6 - บาท - 15,770 - 23,870 - 30,000 - 35,000 - 41,250 -
- 5 - 12,060 - 14,970 - 22,770 - 28,750 - 33,750 - 40,000 -
- 4 - 11,430 - 14,170 - 21,670 - 27,500 - 32,500 - 38,750 -
- 3 - 10,840 - 13,420 - 20,570 - 26,270 - 21,250 - 37,500 -
- 2 - 10,270 - 12,720 - 19,470 - 25,070 - 30,000 - 36,250 -
- 1 - 9,730 - 12,060 - 18,470 - 23,870 - 28,750 - 35,000 -
- ขั้น - ชั้น 1 - ชั้น 2 - ชั้น 3 - ชั้น 4 - ชั้น 5 - ชั้น 6 -
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update