กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531 มาตราที่ 1-12


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เป็นปีที่ 43 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของ รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 6 อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ ตำรวจท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดยให้แบ่งเป็น 12 ระดับ แต่ละระดับมีขั้นไม่เกินจำนวนขั้น ดัง ต่อไปนี้
(1) ระดับ พ. 1 มี 20 ขั้น
(2) ระดับ พ. 2 มี 18 ขั้น
(3) ระดับ ป. 1 มี 21 ขั้น
(4) ระดับ ป. 2 มี 14 ขั้น
(5) ระดับ ส. 1 มี 20 ขั้น
(6) ระดับ ส. 2 มี 13 ขั้น
(7) ระดับ ส. 3 มี 14 ขั้น
(8) ระดับ ส. 4 และระดับ ส.5 มีระดับละ13 ขั้น
(9) ระดับ ส. 6 มี 11 ขั้น
(10) ระดับ ส. 7 มี 10 ขั้น
(11) ระดับ ส. 8 มี 8 ขั้น
อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ตามระดับและขั้นดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามบัญชี อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ข. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ค. หรือบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้
การให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ตามวรรคสองแต่ละบัญชีให้ตราเป็น พระราชกฤษฎีกา
นอกจากเงินเดือนที่ได้รับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้พลตำรวจกองประจำการมีสิทธิได้ รับเงินเพิ่ม เงินเพิ่มพิเศษ เงินสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับที่พลทหาร กองประจำการมีสิทธิได้รับแต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม เงินเพิ่มพิเศษ เงินสวัสดิการหรือเงิน ช่วยเหลือตามที่ข้าราชการตำรวจอื่นได้รับ"
มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น มาตรา 6ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521
" มาตรา 6ทวิ ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเดือน ดังต่อไปนี้
(1) พลตำรวจกองประจำการ และพลตำรวจสำรองให้ได้รับเงินเดือน ระดับ พ. 1
(2) พลตำรวจสำรองพิเศษ พลตำรวจพิเศษและพลตำรวจสมัคร ให้ได้รับ เงินเดือน ระดับ พ. 2
(3) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศสิบ ตำรวจตรีสิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก และจ่าสิบตำรวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป. 1
(4) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศจ่าสิบ ตำรวจอัตราเงินเดือนจ่าสิบตำรวจ (พิเศษ) หรือนายดาบตำรวจ ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ป. 2
(5) ข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโทและร้อยตำรวจเอก ให้ ได้รับเงินเดือน ระดับ ส. 1
(6) ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ส. 2
(7) ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ส. 3
(8) ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ส. 4
(9) ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจจัตวา หรือพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือน พันตำรวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส. 5
(10) ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ส. 6
(11) ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ส. 7
(12) ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ส. 8
 
มาตรา 5 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 23 การบรรจุข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรตาม มาตรา 22 ถ้าผู้ ได้รับการบรรจุได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 22 นั้นอยู่แล้ว ก็ให้ได้รับ เงินเดือนในอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่
ในวันที่พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจบัญชี ก. มีผลใช้บังคับ ข้าราชการตำรวจผู้ใดได้รับเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะอยู่ให้นำเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะนั้นรวมกับ เงินเดือนที่ได้รับเป็นอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข 3 ท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ถ้าอัตราเงินเดือนที่รวมแล้วไม่ ตรงกับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนดังกล่าว ให้ข้าราชการตำรวจผู้นั้นได้รับเงินเดือน ในอัตราเงินเดือนในขั้นที่ถัดขึ้นไปทั้งนี้ ให้ดำเนินการก่อนการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ตำรวจตาม มาตรา 7"
มาตรา 6 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจหมายเลข 1 บัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการตำรวจ หมายเลข 2 และบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข 3 ท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจบัญชี ข. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ ตำรวจ บัญชี ค. และบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 7 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้เข้าระดับและขั้นเงินเดือนตามบัญชี อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ข. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ค. หรือบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการตำรวจ และตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
เมื่อปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่งแล้ว เฉพาะข้าราชการตำรวจผู้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่า ขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของระดับ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นตามที่กำหนดไว้ในบัญชีกำหนดการปรับ อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการตำรวจซึ่งได้เลื่อนตำแหน่ง นับแต่วันปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตรา เงินเดือนข้าราชการตำรวจ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการตำรวจ แต่ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของระดับที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับ อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ได้รับอยู่
การรับเงินเดือนในขั้นต่อ ๆ ไปของข้าราชการตำรวจตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
มาตรา 8 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจตาม มาตรา 7 ให้มีผลเป็นการปรับขั้น และอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจที่ได้รับอยู่และที่ได้กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีตามไปด้วย
มาตรา 9 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการตำรวจตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 และออกจากราชการไปก่อนวันที่บัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ กลับเข้ารับราชการ ให้ปรับอัตราเงินเดือนที่ ผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกจากราชการให้เข้าระดับและขั้นเงินเดือนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตรา เงินเดือนข้าราชการตำรวจที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตาม มาตรา 7
มาตรา 10 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ ตำรวจ บัญชี ก. ตาม มาตรา 6 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข 3 ท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 มาใช้บังคับไปพลางก่อน
มาตรา 11 ข้าราชการตำรวจที่ได้รับเงินเดือนไม่เกินอัตราเงินเดือนยศพันตำรวจโทอยู่ก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี และ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ แต่ข้าราชการ ตำรวจผู้นั้นได้รับเงินเดือนเต็มขั้นตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจหมายเลข 3 ท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 หรือจะต้องพ้นจากราชการไป เพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ 2521 ให้ได้รับ การ เลื่อนขั้นเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ หมายเลข 3 ในขั้นของชั้น ยศถัดขึ้นไป
มาตรา 12 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราเงินเดือน ข้าราชการตำรวจในบัญชีอัตราเงินเดือนท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ได้ใช้เป็นเวลานานไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตำแหน่งและภาวะการครองชีพในปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับเงินเดือนทหารจำเป็นต้องกำหนดขั้นเงินเดือน อัตราเงินเดือนข้าราชการ ตำรวจแต่ละชั้นยศ และปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจเสียใหม่ รวมทั้งให้มีการ ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนแต่ละบัญชีได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยตราเป็น พระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 181 หน้า 21 7 พฤศจิกายน 2531)

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ก.

- - - - บาท - - - -
- 21 - บาท - - 5,800 - - บาท - -
- 20 - 2,100 - - 5,500 - - 8,950 - -
- 19 - 1,950 - บาท - 5,200 - - 8,450 - -
- 18 - 1,850 - 4,950 - 4,950 - - 8,000 - -
- 17 - 1,750 - 4,700 - 4,700 - - 7,600 - -
- 16 - 1,650 - 4,450 - 4,450 - - 7,200 - -
- 15 - 1,550 - 4,200 - 4,200 - บาท - 6,850 - -
- 14 - 1,450 - 3,950 - 3,950 - 7,200 - 6,500 - บาท -
- 13 - 1,350 - 3,750 - 3,750 - 6,850 - 6,150 -11,150 -
- 12 - 1,250 - 3,550 - 3,550 - 6,500 - 5,800 -10,540 -
- 11 - 1,150 - 3,350 - 3,350 - 6,150 - 5,500 - 9,950 -
- 10 - 1,050 - 3,150 - 3,150 - 5,800 - 5,200 - 9,450 -
- 9 - 950 - 3,000 - 3,000 - 5,500 - 4,950 - 8,950 -
- 8 - 890 - 2,850 - 2,850 - 5,200 - 4,700 - 8,450 -
- 7 - 830 - 2,700 - 2,700 - 4,950 - 4,450 - 8,000 -
- 6 - 770 - 2,600 - 2,600 - 4,700 - 4,200 - 7,600 -
- 5 - 710 - 2,500 - 2,500 - 4,450 - 3,950 - 7,200 -
- 4 - 660 - 2,400 - 2,400 - 4,200 - 3,750 - 6,850 -
- 3 - 620 - 2,300 - 2,300 - 3,950 - 3,550 - 6,500 -
- 2 - 590 - 2,200 - 2,200 - 3,750 - 3,350 - 6,150 -
- 1 - 560 - 2,100 - 2,100 - 3,550 - 3,150 - 5,800 -

- ขั้น - - - - - - -
-/ระดับ- พ. 1 - พ. 2 - ป. 1 - ป. 2 - ส. 1 - ส. 2 -


- 21 - - - - - - -
- 20 - - - - - - -
- 19 - - - - - - -
- 18 - - - - - - -
- 17 - - - - - - -
- 16 - - - - - - -
- 15 - บาท - - - - - -
- 14 -14,300 - บาท - - - - -
- 13 -13,600 -16,700 - บาท - - - -
- 12 -12,950 -15,150 -21,050 - บาท - - -
- 11 -12,350 -15,050 -20,150 -23,000 - บาท - -
- 10 -11,750 -14,300 -19,250 -22,000 -25,000 - -
- 9 -11,150 -13,600 -18,400 -21,050 -24,000 - บาท -
- 8 -10,550 -12,950 -17,550 -20,150 -23,000 -25,000 -
- 7 - 9,950 -12,350 -16,700 -19,250 -22,000 -24,000 -
- 6 - 9,450 -11,750 -15,850 -18,400 -21,050 -23,000 -
- 5 - 8,950 -11,150 -15,050 -17,550 -20,150 -22,000 -
- 4 - 8,450 -10,550 -14,300 -16,700 -19,250 -21,050 -
- 3 - 8,000 - 9,950 -13,600 -15,850 -18,400 -20,150 -
- 2 - 7,600 - 9,450 -12,950 -15,050 -17,550 -19,250 -
- 1 - 7,200 - 8,950 -12,350 -14,300 -16,700 -18,410 -

- ขั้น - - - - - - -
-/ระดับ- ส. 3 - ส.4 - ส. 5 - ส. 6 - ส. 7 - ส. 8 -

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ข.

- - - - บาท - - - -
- 21 - บาท - - 6,580 - - บาท - -
- 20 - 2,350 - - 6,230 - -10,150 - -
- 19 - 2,020 - บาท - 5,900 - - 9,600 - -
- 18 - 1,920 - 5,600 - 5,600 - - 9,100 - -
- 17 - 1,820 - 5,300 - 5,300 - - 8,650 - -
- 16 - 1,720 - 5,020 - 5,020 - - 8,200 - -
- 15 - 1,620 - 4,750 - 4,750 - บาท - 7,780 - -
- 14 - 1,520 - 4,500 - 4,500 - 8,200 - 7,370 - บาท -
- 13 - 1,420 - 4,250 - 4,250 - 7,780 - 6,960 -12,580 -
- 12 - 1,320 - 4,020 - 4,020 - 7,370 - 6,580 -11,930 -
- 11 - 1,220 - 3,800 - 3,800 - 6,960 - 6,230 -11,320 -
- 10 - 1,120 - 3,590 - 3,590 - 6,580 - 5,900 -10,730 -
- 9 - 1,020 - 3,400 - 3,400 - 6,230 - 5,600 -10,150 -
- 8 - 950 - 3,210 - 3,210 - 5,900 - 5,300 - 9,600 -
- 7 - 890 - 3,050 - 3,050 - 5,600 - 5,020 - 9,100 -
- 6 - 830 - 2,900 - 2,900 - 5,300 - 4,750 - 8,650 -
- 5 - 770 - 2,750 - 2,750 - 5,020 - 4,500 - 8,200 -
- 4 - 720 - 2,650 - 2,650 - 4,750 - 4,250 - 7,780 -
- 3 - 680 - 2,550 - 2,550 - 4,500 - 4,020 - 7,370 -
- 2 - 650 - 2,450 - 2,450 - 4,250 - 3,800 - 6,960 -
- 1 - 620 - 2,350 - 2,350 - 4,020 - 3,590 - 6,580 -

- ขั้น - - - - - - -
-/ระดับ- พ. 1 - พ. 2 - ป. 1 - ป. 2 - ส. 1 - ส. 2 -


- 21 - - - - - - -
- 20 - - - - - - -
- 19 - - - - - - -
- 18 - - - - - - -
- 17 - - - - - - -
- 16 - - - - - - -
- 15 - บาท - - - - - -
- 14 -15,500 - บาท - บาท - - - -
- 13 -14,720 -18,100 -25,100 - - - -
- 12 -13,970 -17,150 -24,000 - บาท - - -
- 11 -13,260 -16,300 -22,950 -27,300 - บาท - -
- 10 -12,580 -15,500 -20,920 -26,200 -30,600 - -
- 9 -11,930 -14,720 -20,950 -25,100 -29,500 - บาท -
- 8 -11,320 -13,970 -20,000 -24,000 -28,400 -30,600 -
- 7 -10,730 -13,260 -19,050 -22,950 -27,300 -29,500 -
- 6 -10,150 -12,580 -18,100 -21,950 -26,200 -28,400 -
- 5 - 9,600 -11,930 -17,150 -20,950 -25,100 -27,300 -
- 4 - 9,100 -11,320 -16,300 -20,000 -24,000 -26,200 -
- 3 - 8,650 -10,730 -15,500 -19,050 -22,950 -25,100 -
- 2 - 8,200 -10,150 -14,720 -18,100 -21,950 -24,000 -
- 1 - 7,780 - 9,600 -13,970 -17,150 -20,950 -22,950 -

- ขั้น - - - - - - -
-/ระดับ- ส. 3 - ส. 4 - ส. 5 - ส. 6 - ส. 7 - ส. 8 -

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ค.

- - - - บาท - - - -
- 21 - บาท - - 7,440 - - บาท - -
- 20 - 2,600 - - 7,040 - -11,450 - -
- 19 - 2,270 - บาท - 6,670 - -10,860 - -
- 18 - 2,140 - 6,310 - 6,310 - -10,290 - -
- 17 - 2,010 - 5,970 - 5,970 - - 9,750 - -
- 16 - 1,880 - 5,650 - 5,650 - - 9,240 - -
- 15 - 1,770 - 5,350 - 5,350 - บาท - 8,760 - -
- 14 - 1,660 - 5,060 - 5,060 - 9,240 - 8,290 - บาท -
- 13 - 1,550 - 4,780 - 4,780 - 8,760 - 7,860 -14,150 -
- 12 - 1,440 - 4,520 - 4,520 - 8,290 - 7,440 -13,420 -
- 11 - 1,340 - 4,280 - 4,280 - 7,860 - 7,040 -12,730 -
- 10 - 1,240 - 4,040 - 4,040 - 7,440 - 6,670 -12,070 -
- 9 - 1,140 - 3,820 - 3,820 - 7,040 - 6,310 -11,450 -
- 8 - 1,350 - 3,610 - 3,610 - 6,670 - 5,970 -10,860 -
- 7 - 970 - 3,410 - 3,410 - 6,310 - 5,650 -10,290 -
- 6 - 910 - 3,220 - 3,220 - 5,970 - 5,350 - 9,750 -
- 5 - 850 - 3,040 - 3,040 - 5,650 - 5,060 - 9,240 -
- 4 - 790 - 2,920 - 2,920 - 5,350 - 4,780 - 8,760 -
- 3 - 750 - 2,810 - 2,810 - 5,160 - 4,520 - 8,290 -
- 2 - 710 - 2,700 - 2,700 - 4,780 - 9,280 - 7,860 -
- 1 - 680 - 2,600 - 2,600 - 4,520 - 4,040 - 7,440 -

- ขั้น - - - - - - -
-/ระดับ- พ. 1 - พ. 2 - ป. 1 - ป. 2 - ส. 1 - ส. 2 -


- 21 - - - - - - -
- 20 - - - - - - -
- 19 - - - - - - -
- 18 - - - - - - -
- 17 - - - - - - -
- 16 - - - - - - -
- 15 - บาท - - - - - -
- 14 -17,460 - บาท - บาท - - - -
- 13 -16,560 -20,410 -29,310 - - - -
- 12 -19,710 -19,410 -28,160 - บาท - - -
- 11 -14,910 -18,410 -27,010 -32,760 - บาท - -
- 10 -14,150 -17,460 -25,860 -31,610 -36,210 - -
- 9 -13,420 -16,560 -24,710 -30,460 -35,060 - บาท -
- 8 -12,730 -15,710 -23,560 -29,310 -33,910 -36,210 -
- 7 -12,070 -14,910 -22,410 -28,160 -32,760 -35,060 -
- 6 -11,450 -14,150 -21,410 -27,010 -31,610 -33,910 -
- 5 -10,860 -13,420 -20,410 -25,860 -30,460 -32,760 -
- 4 -10,290 -12,730 -19,410 -24,710 -29,310 -31,610 -
- 3 - 9,750 -12,070 -18,410 -23,560 -28,160 -30,460 -
- 2 - 9,240 -11,450 -17,460 -22,410 -27,010 -29,310 -
- 1 - 8,760 -10,860 -16,560 -21,410 -25,860 -28,160 -

- ขั้น - - - - - - -
-/ระดับ- ส. 3 - ส. 4 - ส. 5 - ส. 6 - ส. 7 - ส. 8 -

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ บัญชี ง.
br> - - - - บาท - - - -
- 21 - บาท - - 8,270 - - บาท - -
- 20 - 2,900 - - 7,830 - -12,720 - -
- 19 - 2,540 - บาท - 7,410 - -12,060 - -
- 18 - 2,400 - 7,010 - 7,010 - -11,430 - -
- 17 - 2,260 - 6,640 - 6,640 - -10,840 - -
- 16 - 2,130 - 6,280 - 6,280 - -10,270 - -
- 15 - 2,000 - 5,940 - 5,940 - บาท - 9,730 - -
- 14 - 1,870 - 5,620 - 5,620 -10,270 - 9,220 - บาท -
- 13 - 1,740 - 5,320 - 5,320 - 9,730 - 8,730 -15,770 -
- 12 - 1,630 - 5,030 - 5,030 - 9,220 - 8,270 -14,970 -
- 11 - 1,520 - 4,750 - 4,750 - 8,730 - 7,830 -14,170 -
- 10 - 1,420 - 4,490 - 4,490 - 8,270 - 7,410 -13,420 -
- 9 - 1,320 - 4,250 - 4,250 - 7,830 - 7,010 -12,720 -
- 8 - 1,220 - 4,010 - 4,010 - 7,410 - 6,640 -12,060 -
- 7 - 1,130 - 3,790 - 3,790 - 7,010 - 6,280 -11,430 -
- 6 - 1,040 - 3,580 - 3,580 - 6,640 - 5,940 -10,840 -
- 5 - 970 - 3,380 - 3,380 - 6,280 - 5,620 -10,270 -
- 4 - 900 - 3,220 - 3,220 - 5,940 - 5,320 - 9,730 -
- 3 - 850 - 3,100 - 3,100 - 5,620 - 5,030 - 9,220 -
- 2 - 800 - 3,000 - 3,000 - 5,320 - 4,750 - 8,730 -
- 1 - 750 - 2,900 - 2,900 - 5,030 - 4,490 - 8,270 -

- ขั้น - - - - - - -
-/ระดับ- พ. 1 - พ. 2 - ป. 1 - ป. 2 - ส. 1 - ส. 2 -


- 21 - - - - - - -
- 20 - - - - - - -
- 19 - - - - - - -
- 18 - - - - - - -
- 17 - - - - - - -
- 16 - - - - - - -
- 15 - บาท - - - - - -
- 14 -19,470 - บาท - บาท - - - -
- 13 -18,470 -22,770 -32,500 - - - -
- 12 -17,570 -21,670 -31,250 - บาท - - -
- 11 -16,670 -20,570 -30,000 -36,250 - บาท - -
- 10 -15,780 -19,470 -28,750 -35,000 -40,000 - -
- 9 -14,970 -18,470 -27,500 -33,750 -38,750 - บาท -
- 8 -14,710 -17,570 -26,270 -32,500 -37,500 -40,000 -
- 7 -13,420 -16,670 -25,070 -31,250 -36,250 -38,750 -
- 6 -12,720 -15,770 -23,870 -30,000 -35,000 -37,500 -
- 5 -12,060 -14,970 -22,770 -28,750 -33,750 -36,250 -
- 4 -11,430 -14,170 -21,670 -27,500 -32,500 -35,000 -
- 3 -10,840 -13,420 -20,570 -26,270 -31,250 -33,750 -
- 2 -10,270 -12,720 -19,470 -25,070 -30,000 -32,500 -
- 1 - 9,730 -12,060 -18,470 -23,870 -28,750 -31,250 -

- ขั้น - - - - - - -
-/ระดับ- ส. 3 - ส. 4 - ส. 5 - ส. 6 - ส. 7 - ส. 8 -
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update