กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่  

:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 มาตราที่ 1-7


:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527 เป็นปีที่ 39 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2527 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" มาตรา 12 อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียน ในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนทหารท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดย ให้แบ่งเป็น 13 ระดับ แต่ละระดับมีจำนวนชั้นดังนี้
(1) ระดับ พ. 1 มี 19 ชั้น
(2) ระดับ พ. 2 มี 20 ชั้น
(3) ระดับ ป.1 มี 25 ชั้น
(4) ระดับ ป.2 มี 14 ชั้น
(5) ระดับ น.1 มี 21 ชั้น
(6) ระดับ น.2 มี 13 ชั้น
(7) ระดับ น.3 มี 13 ชั้น
(8) ระดับ น.4 มี 10 ชั้น
(9) ระดับ น.5 มี 10 ชั้น
(10) ระดับ น.6 มี 9 ชั้น
(11) ระดับ น.7 มี 8 ชั้น
(12) ระดับ น.8 มี 6 ชั้น
(13) ระดับ น.9 มี 1 ชั้น"
มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น มาตรา 12ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521
" มาตรา 12ทวิ ให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้รับเงินเดือนดังต่อไปนี้
(1) ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ. 1
(2) พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ. 2
(3) นายทหารประทวนยศตั้งแต่สินตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.1
(4) นายทหารประทวนยศจ่าสบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตรา เงินเดือน จ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ป.2
(5) นายทหารสัญญาบัตรยศร้อยตรี เรือตรีเรืออากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.1
(6) นายทหารสัญญาบัตรยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.2
(7) นายทหารสัญญาบัตรยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.3
(8) นายทหารสัญญาบัตรยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.4
(9) นายทหารสัญญาบัตรยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา หรือ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.5
(10) นายทหารสัญญาบัตรยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.6
(11) นายทหารสัญญาบัตรยศพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.7
(12) นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.8
(13) นายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.9"
มาตรา 5 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนทหารท้าย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหารท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 6 ให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการหรืออยู่ในกองประจำการหรือมีสภาพ เป็นนักเรียนอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังคงรับราชการหรืออยู่ในกองประจำการ หรือมีสภาพเป็นนักเรียนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เข้าระดับและชั้นตาม บัญชีอัตราเงินเดือนทหารท้ายพระราชบัญญัตินี้ ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด โดยอนุมัติ ของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: พลเอก ป. ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บัญชีอัตราเงินเดือน ทหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่เป็นการเหมาะสมเพราะบางชั้นยศมีจำนวนชั้นเงินเดือนน้อยชั้น เกินไป ทำให้ในบางกรณีไม่สามารถบรรจุผู้มีวุฒิในชั้นยศต่ำสุดได้ตามระบบยศทหารและ การเลื่อนชั้นเงินเดือนในบางกรณีต้องแต่งตั้งยศสูงกว่าที่ควร สมควรขยายจำนวนชั้นเงินเดือน บางชั้นยศให้มีมากชั้นขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
(ร.จ. เล่ม 101 ตอนที่ 117 หน้า 1 3 กันยายน 2527)

บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร
บาท
25 4,685
24 4,425
23 4,165
22 3,955 บาท
21 บาท 3,745 7,285
20 บาท 3,535 3,535 6,935
19 1,255 3,325 3,325 6,585
18 1,185 3,115 3,115 6,305
17 1,115 2,905 2,905 6,025
16 1,045 2,765 2,765 5,745
15 975 2,625 2,625 บาท 5,465
14 905 2,485 2,485 5,745 5,205 บาท
13 835 2,345 2,345 5,465 4,945 9,385 12,535
12 765 2,205 2,205 5,205 4,685 8,895 11,975
11 720 2,065 2,065 4,945 4,425 8,475 11,415 บาท บาท
10 690 1,950 1,950 4,685 4,165 8,055 10,855 13,095 15,575 บาท
9 660 1,865 1,865 4,425 3,955 7,635 10,365 12,535 14,935 16,975 บาท
8 630 1,780 1,780 4,165 3,745 7,285 9,875 11,975 14,295 16,275 18,515
7 600 1,695 1,695 3,955 3,535 6,935 9,385 11,415 13,695 15,575 17,745 บาท
6 570 1,620 1,620 3,745 3,325 6,585 8,895 10,855 13,095 14,935 16,975 18,515
5 540 1,545 1,545 3,535 3,115 6,305 8,475 10,365 12,535 14,295 16,275 17,745
4 510 1,470 1,470 3,325 2,905 6,025 8,055 9,875 11,975 13,695 15,575 16,975
3 480 1,395 1,395 3,115 2,765 5,745 7,635 9,385 11,415 13,095 14,935 16,275
2 450 1,325 1,325 2,905 2,625 5,465 7,285 8,895 10,855 12,535 14,295 15,575 บาท
1 420 1,255 1,255 2,765 2,485 5,205 6,935 8,475 10,365 11,975 13,975 14,935 19,325
ชั้น/
ระดับ พ. 1 พ. 2 ป.1 ป.2 น.1 น.2 น.3 น.4 น.5 น.6 น.7 น.8 น.9
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update