กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  
   
:: พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 มาตราที่ 39-52

:: หมวด 6 บทกำหนดโทษ
มาตรา 39 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
[ มาตรา 39 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 40 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 8 วรรคสองหรือฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตร ตาม มาตรา 9 หรือฝ่าฝืน มาตรา 19 หรือเจ้าของยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่ ผู้ใด ขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกให้แก่สัตวแพทย์ตามสมควร ตาม มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
[ มาตรา 40 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งสัตวแพทย์ตาม มาตรา 10 หรือ มาตรา 18 หรือฝ่าฝืน มาตรา 23 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
[ มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 42 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 12 มาตรา 17 มาตรา 21 มาตรา 21ทวิ หรือ มาตรา 28 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
[ มาตรา 42 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 43 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 13
ในกรณีไม่ปฏิบัติการตาม มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 39
ในกรณีไม่ปฏิบัติการตาม มาตรา 8 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรตาม มาตรา 9 ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 40
ในกรณีฝ่าฝืนคำสั่งสัตวแพทย์ตาม มาตรา 10 หรือ มาตรา 18 ต้องระวางโทษ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 41
มาตรา 44 เจ้าของที่ดินผู้ใดไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
[ มาตรา 44 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
 
    มาตรา 45 [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 46 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีตาม มาตรา 30 (2) ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
[ มาตรา 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 47 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 31 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตตาม มาตรา 31 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
[ มาตรา 47 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 48 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 32 มาตรา 35 หรือ มาตรา 36 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
[ มาตรา 48 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 49 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 34 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในใบอนุญาตตาม มาตรา 34 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
[ มาตรา 49 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 50 ผู้ใดใช้เครื่องหมายปลอมหรือแปลงประทับที่ตัวสัตว์เปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขเครื่องหมายรอยประทับที่ตัวสัตว์ เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน หรือทำลาย หรือแก้ไขเครื่องหมายใด ๆ ที่เจ้าพนักงานทำไว้แก่ซากสัตว์ หรือภาชนะ หรือสิ่งห่อหุ้มซากสัตว์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
[ มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 51 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตาม จำนวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
[ มาตรา 51 เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 52 ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งจ่ายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบที่อธิบดี กำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
[ มาตรา 52 เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]

:: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม
ลำดับ รายการ บาท หมายเหตุ

1. ใบอนุญาตให้นำสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
ช้าง เชือกละ 250
ม้า โค กระบือ ลา ล่อ สุนัข แมว ลิง ชะนี ตัวละ 100
แพะ แกะ สุกร กระต่าย ตัวละ 50
นกกระจอกเทศ นกอีมู ตัวละ 200
ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น ตัวละ 5
สัตว์ชนิดอื่น ตัวละ 100
น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ โด้สละ 10
เอ็มบริโอ ตัวละ 100
ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู สำหรับใช้ทำพันธุ์ ฟองละ 50
ไข่สัตว์ปีกชนิดอื่นสำหรับใช้ทำพันธุ์ ฟองละ 50
2. ใบอนุญาตให้นำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
ช้าง เชือกละ 50,000
ม้า โค กระบือ ลา ล่อ สุนัข แมว ลิง ชะนี ตัวละ 50
แพะ แกะ สุกร ตัวละ 25
กระต่าย ตัวละ 10
สัตว์ชนิดอื่น ตัวละ 500
3. ใบอนุญาตให้นำสัตว์ผ่านราชอาณาจักร
ช้าง เชือกละ 2,000
ม้า โค กระบือ ลา ล่อ ตัวละ 100
แพะ แกะ สุกร สุนัข ลิง ชะนี ตัวละ 50
แมว กระต่าย ตัวละ 20
สัตว์ชนิดอื่น ตัวละ 100
น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ โด้สละ 5
เอ็มบริโอ ตัวละ 20
ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมูสำหรับใช้ทำพันธุ์ ฟองละ 50
ไข่สัตว์ปีกชนิดอื่นสำหรับใช้ทำพันธุ์ ฟองละ 50
4. ใบอนุญาตให้นำซากสัตว์เข้าใน ค่าธรรมเนียม ลำดับที่ 4
ราชอาณาจักร กิโลกรัมละ 20 ที่ 5 และที่ 6 ถ้าเศษของ
5. ใบอนุญาตให้นำซากสัตว์ออกนอก กิโลกรัม ตั้งแต่ 500 กรัม
ราชอาณาจักร กิโลกรัมละ 1 ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลกรัม
6. ใบอนุญาตให้นำซากสัตว์ผ่าน ถ้าไม่ถึง 500 กรัม
ราชอาณาจักร กิโลกรัมละ 1 ให้ปัดทิ้ง
7. ใบอนุญาตให้ทำการค้าช้าง ม้า โค กระบือ
แพะ แกะ สุกร และสัตว์ชนิดอื่นตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
(1) ส่งไปต่างประเทศ ฉบับละ 2,000
(2) ทั่วราชอาณาจักร ฉบับละ 400
(3) ภายในจังหวัด ฉบับละ 100
8. ใบอนุญาตให้ขายน้ำเชื้อ สำหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอ
(1) ส่งไปต่างประเทศ ฉบับละ 800
(2) ทั่วราชอาณาจักร ฉบับละ 200
9. ใบอนุญาตให้ทำการค้าซากสัตว์
(1) ส่งไปต่างประเทศ ฉบับละ 400
(2) ทั่วราชอาณาจักร ฉบับละ 100
(3) ภายในจังหวัด ฉบับละ 20
10. ใบแทนใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์
ใบอนุญาตให้ขายน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์
หรือเอ็มบริโอ หรือใบอนุญาตให้ทำ การค้าซากสัตว์ ฉบับละ 20
11. ค่าทำลายเชื้อโรคผ่านด่านกักสัตว์ ตัวละ 50
12. ค่าที่พักสัตว์ที่ส่งไปต่างประเทศ
โค กระบือ ตัวละ 50
สุกร ตัวละ 30
แพะ แกะ ตัวละ 20
13. ค่าที่พักซากสัตว์ที่ส่งไปต่างประเทศ ถ้าเศษของ 1 กิโลกรัม
ซากโค กระบือ สุกร กิโลกรัมละ 2 ตั้งแต่ 500 กรัมขึ้นไป
แพะ แกะ กิโลกรัมละ 1 คิดเป็น 1 กิโลกรัม
ฉบับละ 2,000 ถ้าไม่ถึง 500 กรัม
ฉบับละ 400 ให้ปัดทิ้ง
[อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ เท่าที่ใช้อยู่ในเวลานี้มีหลายฉบับด้วยกัน ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่และเป็นการยากแก่ราษฎรที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรรวบรวมไว้ในฉบับเดียวกันให้เหมาะสม และสอดคล้องแก่เหตุการณ์และวิวัฒนาการของประเทศในปัจจุบันนี้

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ได้ใช้บังคับมาเป็น เวลานานแล้ว ทำให้มีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรที่จะปรับปรุงโดยกำหนดมาตรการในการ ควบคุมการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเอ็มบริโอหรือตัวอ่อนของสัตว์ซึ่งเป็นพาหะให้เกิดโรคระบาดสัตว์อย่างหนึ่งได้ด้วยรวมทั้ง สมควรปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสัตวแพทย์ สารวัตร และอธิบดี ในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปรับปรุงอัตราโทษ ให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดผลบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ได้อย่างจริงจังและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2542/30ก/34/23 เมษายน 2542]


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update