กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-6 7-8อัฏฐ 9-17 12-24 25-30 31-37 38-40 41-50 51 52-60 61-68 69-71 72-75  
 
:: พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

:: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: ส่วนที่1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง มาตรา 7-8อัฏฐ
:: หมวด1 การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี มาตรา 9-17
:: หมวด2 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง มาตรา 18-24
:: หมวด3 การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง มาตรา 25-30
:: หมวด4 การจัดระเบียบราชการในกรม มาตรา 31-37
:: หมวด5 การปฏิบัติราชการแทน มาตรา 38-40
:: หมวด6 การรักษาราชการแทน มาตรา 41-50
:: ส่วนที่2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค มาตรา 51
:: หมวด1 จังหวัด มาตรา 52-60
:: หมวด2 อำเภอ มาตรา 61-68
:: ส่วนที่3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มาตรา 69-71
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 72-75


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update