กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-4 5-22 23-24 25-26 27 28 29 30-36 37-43  
 
:: พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

:: บทนิยาม มาตรา 1-4
:: หมวด1 การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 5-22
:: หมวด2 การบริหารงานบุคคลในเทศบาล มาตรา 23-24
:: หมวด3 การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 25-26
:: หมวด4 การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร มาตรา 27
:: หมวด5 การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา มาตรา 28
:: หมวด6 การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 29
:: หมวด7 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มาตรา 30-36
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 37-43


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update