กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-28 29-37 38-45 46-70 71-79 80-101 102-111 112-123 124-128 129-130 131 132-133 134-143  
 
:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: ลักษณะ1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มาตรา 6-28
:: ลักษณะ2 บททั่วไป มาตรา 29-37
:: ลักษณะ3 ข้าราชพลเรือนสามัญ
:: หมวด1 การกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง มาตรา 38-45
:: หมวด2 การบรรจุและการแต่งตั้ง มาตรา 46-70
:: หมวด3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตรา 71-79
:: หมวด4 วินัยและการรักษาวินัย มาตรา 80-101
:: หมวด5 การดำเนินการตามวินัย มาตรา 102-111
:: หมวด6 การออกจากราชการ มาตรา 112-123
:: หมวด7 การอุทธรณ์ มาตรา 124-128
:: หมวด8 การร้องทุกข์ มาตรา 129-130
:: ลักษณะ4 ข้าราชพลเรือนในพระองค์ มาตรา 131
:: ลักษณะ5 ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ มาตรา 132-133
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 134-143
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update