กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-11 12-16 17-24 25-26 27-29 30-33ทวิ 34-39ทวิ 40  
 
:: พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 2510


:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 6-11
:: หมวด2 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย มาตรา 12-16
:: หมวด3 การประเมินภาษีป้ายและการชำระภาษีป้าย มาตรา 17-24
:: หมวด4 เงินเพิ่ม มาตรา 25-26
:: หมวด5 พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 27-29
:: หมวด6 การอุทธรณ์ มาตรา 30-33ทวิ
:: หมวด7 บทกำหนดโทษ มาตรา 34-39ทวิ
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 40

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update