กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46 47-60  
   
:: พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 สำนักนายกรัฐมนตรี มาตรา 6-7
:: หมวด2 กระทรวงกลาโหม มาตรา 8-9
:: หมวด3 กระทรวงการคลัง มาตรา 10-11
:: หมวด4 กระทรวงการต่างประเทศ มาตรา 12-13
:: หมวด5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรา 14-15
:: หมวด6 กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ มาตรา 16-17
:: หมวด7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรา 18-19
:: หมวด8 กระทรวงคมนาคม มาตรา 20-21
:: หมวด9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาตรา 22-23
:: หมวด10 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาตรา 24-25
:: หมวด11 กระทรวงพลังงาน มาตรา 26-27
:: หมวด12 กระทรวงพาณิชย์ มาตรา 28-29
:: หมวด13 กระทรวงมหาดไทย มาตรา 30-31
:: หมวด14 กระทรวงยุติธรรม มาตรา 32-33
:: หมวด15 กระทรวงแรงงาน มาตรา 34-35
:: หมวด16 กระทรวงวัฒนธรรม มาตรา 36-37
:: หมวด17 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรา 38-39
:: หมวด18 กระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 40-41
:: หมวด19 กระทรวงสาธารณสุข มาตรา 42-43
:: หมวด20 กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรา 44-45
:: หมวด21 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มาตรา 46
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 47-60


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update