กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-7 8-11 12-19 20-23 24-28 29-30 31-34 35-37 38-39 40-50 51-67 68-78 79-85 86-93 94-97 98-115  
 
:: พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
:: ส่วนที่1 บททั่วไป มาตรา 6-7ตรี
:: ส่วนที่2 เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง มาตรา 8-11
:: ส่วนที่3 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง มาตรา 12-19
:: ส่วนที่4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
:: 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาตรา 20-23
:: 2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาตรา 24-28
:: ส่วนที่5 ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง
:: 1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง มาตรา 29-30
:: 2. การรับสมัครรัลเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มาตรา 31-34ทวิ
:: 3. การรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ มาตรา 35-37
:: 4. หมายเลขที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มาตรา 38-39
:: ส่วนที่6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 40-50
:: ส่วนที่7 การลงคะแนนเลือกตั้ง มาตรา 51-67
:: ส่วนที่8 การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง มาตรา 68-78
:: ส่วนที่9 การลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้ง มาตรา 79-85
:: ส่วนที่10 การดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม มาตรา 85/1-85/10
:: หมวด2 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มาตรา 86-93
:: หมวด3 การคัดค้านการเลือกตั้ง มาตรา 94-97
:: หมวด4 บทกำหนดโทษ มาตรา 98-115


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update