กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-10 11-18 19-24 25-26 27-33 34-37 38-42 43-46 47-53จัตวา 54-55 56-68 68ทวิ-68เอกาทศ 69-74จัตวา 75 76-77  
 
:: พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด 1 การทำไม้และเก็บหาของป่า
:: ส่วนที่ 1 การกำหนดไม้หวงห้าม ค่าภาคหลวงและขนาดจำกัด มาตรา 6-10
:: ส่วนที่ 2 การทำไม้หวงห้าม มาตรา 11-18
:: ส่วนที่ 3 การยกเว้นค่าภาคหลวง มาตรา 19-24
:: ส่วนที่ 4 ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม มาตรา 25-26
:: ส่วนที่ 5 ของป่าหวงห้าม มาตรา 27-33
:: หมวด 2 ตราประทับไม้ มาตรา 34-37
:: หมวด 3 ไม้และของป่าระหว่างเคลื่อนที่
:: ส่วนที่ 1 การนำเคลื่อนที่ มาตรา 38-42
:: ส่วนที่ 2 การควบคุมไม้ในลำน้ำ มาตรา 43-46
:: หมวด 4 การควบคุมการแปรรูปไม้ มาตรา 47-53จัตวา
:: หมวด 5 การแผ้วถางป่า มาตรา 54-55
:: หมวด 6 เบ็ดเตล็ด มาตรา 56-68
:: หมวด 6ทวิ การสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน มาตรา 68ทวิ-68เอกาทศ
:: หมวด 7 บทกำหนดโทษ มาตรา 69-74จัตวา
:: หมวด 8 การรักษาพระราชบัญญัติ มาตรา 75
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 76-77


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update