กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-18 19-20 21-27 28-32 33-45 46-53 54-61 62-64 65-68 69-72 73 74-75 76-77 78-79 80-84 85-91 92-102 103-104  
 
:: พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533

:: ลักษณะ1 บททั่วไป
:: บทนิยาม มาตรา 1-7
:: หมวด1 คณะกรรมการประกันสังคม มาตรา 8-18
:: หมวด2 สำนักงานประกันสังคม มาตรา 19-20
:: หมวด3 กองทุนประกันสังคม มาตรา 21-27
:: หมวด4 การสำรวจการประกันสังคม มาตรา 28-32
:: ลักษณะ2 การประกันสังคม
:: หมวด1 การเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33-45
:: หมวด2 เงินสมทบ มาตรา 46-53
:: ลักษณะ3 ประโยชน์ทดแทน
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 54-61ทวิ
:: หมวด2 ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย มาตรา 62-64
:: หมวด3 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร มาตรา 65-68
:: หมวด4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ มาตรา 69-72
:: หมวด5 ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย มาตรา 73-73ทวิ
:: หมวด6 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร มาตรา 74-75จัตวา
:: หมวด7 ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ มาตรา 76-77เบญจ
:: หมวด8 ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน มาตรา 78-79
:: ลักษณะ4 พนักงานเจ้าหน้าที่และการตรวจตราและควบคุม มาตรา 80-84ทวิ
:: ลักษณะ5 การอุทธรณ์ มาตรา 85-91
:: ลักษณะ6 บทกำหนดโทษ มาตรา 92-102
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 103-104


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update