แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อพรบ.ที่ขึ้นต้นด้วย
1. อ่านทั้งหมด 2. กฎมณเฑียรบาล 3. กฎอัยการศึก
4. กองทุนเงินให้กู้ยืม 5. กองทุนบำเหน็จ 6. กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
7. กองทุนฟื้นฟู 8. กองทุนสงเคราะห์ 9. กองทุนสนับสนุนกองทุนสำรอง
10. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 11. กองอาสารักษาดินแดน 12. กักพืช
13. การกักเรือ 14. การกาชาด 15. การกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายเงินการกีฬา
16. การเกณฑ์ 17. การขนส่งต่อเนื่อง 18. การขนส่งทางบก
19. การขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว 20. การแข่งขันทางการค้า 21. การค้าข้าว
22. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง 23. การคุมการขายทอดตลาดการเคหะ 24. การจัดการศึกษา
25. การจัดการหุ้นส่วน 26. การจัดสรรที่ดิน 27. การจำนองเรือการเฉลี่ยความเสียหาย
28. การชลประทาน 29. การชลประทานหลวง 30. การเช่าที่ดิน
31. การซื้อขายสินค้าเกษตรการฌาปนกิจ 32. การดำรงตำแหน่งในทางการเมือง 33. การเดินเรือในน่านน้ำไทย
34. การเดินอากาศ 35. การตรวจเงินแผ่นดิน 36. การตอบโต้การทุ่มตลาด
37. การท่องเที่ยว 38. การทะเบียนคนต่างด้าว 39. การทะเบียนราษฎร
40. การท่าเรือการท่าอากาศยาน 41. การทำงานของคนต่างด้าว 42. การธนาคารพาณิชย์
43. การนิคมอุตสาหกรรม 44. การเนรเทศ 45. การบริหารหนี้สาธารณะ
46. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 47. การบัญชี 48. การปฏิบัติร่วมมือระหว่างประเทศ
49. การปฏิรูปที่ดิน 50. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 51. การประกอบกิจการโทรคมนาคม
52. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 53. การประกอบธุรกิจเงินทุน 54. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
55. การประกอบโรคศิลปะ 56. การอาชีพก่อสร้าง 57. การประดับเครื่องราช
58. การประปา 59. การประมง 60. การปิโตรเลียม
61. การเปรียบเทียบคดีอาญา 62. การผลิตซีดี 63. การผังเมือง
64. การพนัน 65. การพลังงานแห่งชาติ 66. การพัฒนาและการส่งเสริมพลังงาน
67. การพิมพ์ 68. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 69. การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้า
70. การรถไฟฟ้า 71. การรถไฟ 72. การร่วมมือระหว่างประเทศใน
73. การรับขนของทางทะเล 74. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 75. การรื้อฟื้นคดีอาญาการเล่นแชร์
76. การเลือกตั้งสมาชิกสภากทม 77. การเลือกตั้งสมาชิกสภา 78. การศึกษาภาคบังคับการศึกษา
79. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 80. การส่งออกไปนอก 81. การสวนครัว
82. การสอบสวนคดีพิเศษ 83. การสาธารณสุข 84. การสื่อสาร
85. การแสดงทรัพย์สิน 86. กำจัดผักตบชวา 87. กำหนดเขตจังหวัด
88. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน 89. กำหนดค่าธรรมเนียม 90. กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ
91. กำหนดราคาปานกลางของที่ดิน 92. กำหนดราคาสินค้า 93. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชา
94. กำหนดวิธีการค้ากำไรเกินสมควร 95. กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคล 96. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพรบ
97. กำหนดหน้าที่ของคนไทย 98. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ 99. กำหนดอำนาจกระทรวงการคลัง
100. กีฬามวย 101. กู้เงิน 102. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งประมวลกฎหมาย
103. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติ 104. แก้ไขเพิ่มเติมป.ที่ดิน 105. แก้ไขเพิ่มเติมป.แพ่ง
106. แก้ไขเพิ่มเติมป.รัษฎากร 107. แก้ไขเพิ่มเติมป.วิแพ่ง 108. แก้ไขเพิ่มเติมป.วิธีอาญา
109. แก้ไขเพิ่มเติมป.อาญา 110. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ 111. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด
112. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 113.   114.  1.กฎมณเฑียรบาล กฎอัยการศึก กองทุนเงินให้กู้ยืม กองทุนบำเหน็จ กองทุนอาหารกลางวัน Top
1. กฎมณเฑียรบาล อ่าน
2. กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 อ่าน
3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 อ่าน
4. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 อ่าน
5. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการฉ.2 พ.ศ.2542 อ่าน
6. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการฉ.3 พ.ศ.2546 อ่าน
7. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการฉ.4 พ.ศ.2549 อ่าน
8. กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 อ่าน
2.กองทุนฟื้นฟู กองทุนสงเคราะห์ กองทุนสนับสนุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนหมู่บ้าน กองอาสา Top
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฉ.2 พ.ศ.2544 อ่าน
2. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 อ่าน
3. กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางฉ.4 พ.ศ.2530 อ่าน
4. กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ.2503 อ่าน
5. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 2517 อ่าน
6. กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535 อ่าน
7. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ พ.ศ.2544 อ่าน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉ.2 พ.ศ.2542 อ่าน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 อ่าน
10. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 อ่าน
11. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 อ่าน
3.กักพืช การกักเรือ การกาชาด การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน การกีฬา Top
1. กักพืชฉ.2 พ.ศ.2542 อ่าน
2. กักพืช พ.ศ.2507 อ่าน
3. การกักเรือ พ.ศ.2534 อ่าน
4. การกาชาด พ.ศ.2499 อ่าน
5. การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2518 อ่าน
6. การกีฬาแห่งประเทศไทยฉ.2 พ.ศ.2534 อ่าน
7. การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2528 อ่าน
4.การเกณฑ์ การขนส่งต่อเนื่อง การขนส่งทางบก การขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว การแข่งขันทางการค้า Top
1. การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.2530 อ่าน
2. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 อ่าน
3. การขนส่งทางบกฉ.10 พ.ศ.2546 อ่าน
4. การขนส่งทางบกฉ.3 พ.ศ.2530 อ่าน
5. การขนส่งทางบกฉ.4 พ.ศ.2535 อ่าน
6. การขนส่งทางบกฉ.5 พ.ศ.2535 อ่าน
7. การขนส่งทางบกฉ.6 พ.ศ.2523 อ่าน
8. การขนส่งทางบกฉ.6 พ.ศ.2537 อ่าน
9. การขนส่งทางบกฉ.7 พ.ศ.2537 อ่าน
10. การขนส่งทางบกฉ.8 พ.ศ.2542 อ่าน
11. การขนส่งทางบกฉ.9 พ.ศ.2542 อ่าน
12. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
13. การขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 อ่าน
14. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 อ่าน
15. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 อ่าน
5.การค้าข้าว การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง การคุมการขายทอดตลาด การเคหะ การจัดการศึกษา Top
1. การค้าข้าว พ.ศ.2489 อ่าน
2. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 อ่าน
3. การคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าฉ.5 พ.ศ.2535 อ่าน
4. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 อ่าน
5. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2541 อ่าน
6. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2541 อ่าน
6.การจัดการหุ้นส่วน การจัดสรรที่ดิน การจำนองเรือ การเฉลี่ยความเสียหาย การชลประทาน Top
1. การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 อ่าน
2. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 อ่าน
3. การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537 อ่าน
4. การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ.2547 อ่าน
5. การชลประทานราษฎร์ฉ.2 พ.ศ.2523 อ่าน
6. การชลประทานราษฎร์ฉ.3 พ.ศ.2526 อ่าน
7. การชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482 อ่าน
7.การชลประทานหลวง การเช่าที่ดิน การซื้อขายสินค้าเกษตร การฌาปนกิจ การดำรงตำแหน่งในทางการเมือง Top
1. การชลประทานหลวงฉ.5 พ.ศ.2530 อ่าน
2. การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
3. การเช่า ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 อ่าน
4. การเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 อ่าน
5. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542 อ่าน
6. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517 อ่าน
7. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 อ่าน
8. การดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการกรรมการ พ.ศ.2522... อ่าน
8.การเดินเรือในน่านน้ำไทย การเดินอากาศ การตรวจเงินแผ่นดิน การตอบโต้การทุ่มตลาด การท่องเที่ยว Top
1. การเดินเรือในน่านน้ำไทยฉ.12 พ.ศ.2522 อ่าน
2. การเดินเรือในน่านน้ำไทยฉ.13 พ.ศ.2525 อ่าน
3. การเดินเรือในน่านน้ำไทยฉ.14 พ.ศ.2535 อ่าน
4. การเดินเรือในน่านน้ำไทยฉ.15 พ.ศ.2540 อ่าน
5. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 อ่าน
6. การเดินอากาศฉ.10 พ.ศ.2542 อ่าน
7. การเดินอากาศฉ.7 พ.ศ.2521 อ่าน
8. การเดินอากาศฉ.8 พ.ศ.2525 อ่าน
9. การเดินอากาศฉ.9 พ.ศ.2534 อ่าน
10. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 อ่าน
11. การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2522 อ่าน
12. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 อ่าน
13. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 อ่าน
9.การทะเบียนคนต่างด้าว การทะเบียนราษฎร การท่าเรือ การท่าอากาศยาน การทำงานของคนต่างด้าว Top
1. การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 อ่าน
2. การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 อ่าน
3. แห่งประเทศไทยฉ.5 พ.ศ.2543 อ่าน
4. การท่าเรือ แห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 อ่าน
5. การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยฉ.2 พ.ศ.2530 อ่าน
6. การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยฉ.3 พ.ศ.2534 อ่าน
7. การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยฉ.4 พ.ศ.2535 อ่าน
8. การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยฉ.5 พ.ศ.2538 อ่าน
9. การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 อ่าน
10. การทำงานของคนต่างด้าวฉ.2 พ.ศ.2544 อ่าน
11. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 อ่าน
10.การธนาคารพาณิชย์ การนิคมอุตสาหกรรม การเนรเทศ การบริหารหนี้สาธารณะ Top
1. การธนาคารพาณิชย์ฉ.2 พ.ศ.2522 อ่าน
2. การธนาคารพาณิชย์ฉ.3 พ.ศ.2535 อ่าน
3. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 อ่าน
4. การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยฉ.2 พ.ศ.2534 อ่าน
5. การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยฉ.3 พ.ศ.2539 อ่าน
6. การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 อ่าน
7. การเนรเทศฉ.3 พ.ศ.2521 อ่าน
8. การเนรเทศ พ.ศ.2499 อ่าน
9. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548  อ่าน
11.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม การบัญชี การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ การปฏิรูปที่ดิน Top
1. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 อ่าน
2. การบัญชี พ.ศ.2543 อ่าน
3. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศฉ.2 พ.ศ.2530... อ่าน
4. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ พ.ศ.2517... อ่าน
5. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ พ.ศ.2527... อ่าน
6. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉ.3 พ.ศ.2532 อ่าน
7. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 อ่าน
12.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน การประกอบกิจการโทรคมนาคม การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว Top
1. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 อ่าน
2. การประกอบกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ.2544 อ่าน
3. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
4. การประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 อ่าน
13.การประกอบธุรกิจเงินทุน การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต การประกอบโรคศิลปะ การอาชีพก่อสร้าง Top
1. การประกอบธุรกิจ เงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ฉ.2 พ.ศ.2535 อ่าน
2. การประกอบธุรกิจ เงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ฉ.3 พ.ศ.2535 อ่าน
3. การประกอบธุรกิจ เงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2522 อ่าน
4. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
5. การประกอบโรคศิลปะฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
6. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 อ่าน
7. การประกอบอาชีพงานก่อสร้างฉ.2 พ.ศ.2524 อ่าน
8. การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ.2522 อ่าน
14.การประดับเครื่องราช การประปา การประมง การปิโตรเลียม การเปรียบเทียบคดีอาญา การผลิตซีดี Top
1. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ.2510 อ่าน
2. การประปานครหลวงฉ.3 พ.ศ.2522 อ่าน
3. การประปานครหลวงฉ.4 พ.ศ.2530 อ่าน
4. การประปานครหลวงฉ.5 พ.ศ.2535 อ่าน
5. การประปานครหลวง พ.ศ.2510 อ่าน
6. การประปาส่วนภูมิภาคฉ.2 พ.ศ.2530 อ่าน
7. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 อ่าน
8. การประมงฉ.3 พ.ศ.2528 อ่าน
9. การประมง พ.ศ.2490 อ่าน
10. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยฉ.2 พ.ศ.2537 อ่าน
11. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 อ่าน
12. การเปรียบเทียบคดีอาญาฉ.3 พ.ศ.2529 อ่าน
13. การเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ.2481 อ่าน
14. การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548 อ่าน
15.การผังเมือง การพนัน การพลังงานแห่งชาติ การพัฒนาและการส่งเสริมพลังงาน การพิมพ์ Top
1. การผังเมืองฉ.2 พ.ศ.2525 อ่าน
2. การผังเมืองฉ.3 พ.ศ.2535 อ่าน
3. การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
4. การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
5. การพลังงานแห่งชาติฉ.3 พ.ศ.2522 อ่าน
6. การพลังงานแห่งชาติฉ.4 พ.ศ.2530 อ่าน
7. การพัฒนาและการส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 อ่าน
8. การพิมพ์ พ.ศ.2484 อ่าน
16.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า การรถไฟฟ้า การรถไฟ Top
1. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 อ่าน
2. การไฟฟ้านครหลวงฉ.2 พ.ศ.2530 อ่าน
3. การไฟฟ้านครหลวงฉ.3 พ.ศ.2535 อ่าน
4. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501 อ่าน
5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฉ.2 พ.ศ.2521 อ่าน
6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฉ.3 พ.ศ.2527 อ่าน
7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฉ.4 พ.ศ.2530 อ่าน
8. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฉ.5 พ.ศ.2535 อ่าน
9. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 อ่าน
10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉ.2 พ.ศ.2530 อ่าน
11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉ.3 พ.ศ.2535 อ่าน
12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉ.4 พ.ศ.2542 อ่าน
13. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503 อ่าน
14. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 อ่าน
15. การรถไฟแห่งประเทศไทยฉ.4 พ.ศ.2524 อ่าน
16. การรถไฟแห่งประเทศไทยฉ.5 พ.ศ.2530 อ่าน
17. การรถไฟแห่งประเทศไทยฉ.6 พ.ศ.2535 อ่าน
18. การรถไฟแห่งประเทศไทยฉ.7 พ.ศ.2543 อ่าน
19. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 อ่าน
17.การร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินตามคำพิพากษาคดีอาญา การรับขนของทางทะเล Top
1. การร่วมมือระหว่างประเทศ ในการดำเนินตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ.2527 อ่าน
2. การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 อ่าน
18.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม การรื้อฟื้นคดีอาญา การเล่นแชร์ การเลือกตั้งสมาชิกสภากทม. Top
1. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมฉ.2 พ.ศ.2533 อ่าน
2. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 อ่าน
3. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526 อ่าน
4. การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 อ่าน
5. การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 อ่าน
6. การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2531 อ่าน
19.การเลือกตั้งสมาชิกสภา การศึกษาภาคบังคับ การศึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Top
1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดฉ.5 พ.ศ.2523 อ่าน
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดฉ.6 พ.ศ.2538 อ่าน
3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ.2482 อ่าน
4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 อ่าน
4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฉ.10 พ.ศ.2541 อ่าน
5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฉ.8 พ.ศ.2523 อ่าน
6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฉ.9 พ.ศ.2538 อ่าน
7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 อ่าน
8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉ.2 พ.ศ.2523 อ่าน
9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉ.3 พ.ศ.2535 อ่าน
10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 อ่าน
11. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 อ่าน
12. การศึกษาแห่งชาติฉ.2 พ.ศ.2545 อ่าน
13. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อ่าน
14. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 อ่าน
20.การส่งออกไปนอก การสวนครัว การสอบสวนคดีพิเศษ การสาธารณสุข การสื่อสาร Top
1. การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาญาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 อ่าน
2. การสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อประโยชน์แห่งครัวเรือน พ.ศ.2482 อ่าน
3. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 อ่าน
4. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อ่าน
5. การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 อ่าน
21.การแสดงทรัพย์สิน กำจัดผักตบชวา กำหนดเขตจังหวัด กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน Top
1. การแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2539 อ่าน
2. กำจัดผักตบชวา พ.ศ.2456 อ่าน
3. กำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ.2502 อ่าน
4. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดฉ.2 พ.ศ.2535... อ่าน
5. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิฉ.3 พ.ศ.2549 อ่าน
6. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ศ.2499... อ่าน
22.กำหนดค่าธรรมเนียม กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ กำหนดราคาปานกลางของที่ดิน Top
1. กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บททางหลวงและสะพานฉ.3 พ.ศ.2534 อ่าน
2. กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงและสะพานฉ.4 พ.ศ.2548 อ่าน
3. กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.2497 อ่าน
4. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 อ่าน
5. กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2529 อ่าน
23.กำหนดราคาสินค้า กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชา กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควร Top
1. กำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ.2522 อ่าน
2. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการตำรวจ พ.ศ.2517 อ่าน
3. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหารฉ.4 พ.ศ.2523 อ่าน
4. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหารฉ.5 พ.ศ.2533 อ่าน
5. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ.2497 อ่าน
6. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาฉ.2 พ.ศ.2540 อ่าน
7. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 อ่าน
8. กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ.249 อ่าน
24.กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าว กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพรบ กำหนดหน้าที่ของคนไทย Top
1. กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรี พ.ศ.2488... อ่าน
2. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ฉ.3 พ.ศ.2543 อ่าน
3. กำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ.2484 อ่าน
25.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ กำหนดอำนาจกระทรวงการคลัง กีฬามวย กู้เงิน Top
1. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ.2503 อ่าน
2. กำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ.2510 อ่าน
3. กีฬามวย พ.ศ.2542 อ่าน
4. กู้เงิน พ.ศ.2494 อ่าน
5. กู้เงิน พ.ศ.2502 อ่าน
6. กู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ.251 อ่าน
7. กู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ พ.ศ.2506 อ่าน
8. กู้เงินช่วยชาติ พ.ศ.2483 อ่าน
9. กู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ.2502 อ่าน
10. กู้เงินในประเทศ พ.ศ.2485 อ่าน
11. กู้เงินในประเทศ พ.ศ.2487 อ่าน
12. กู้เงินในประเทศ พ.ศ.2489 อ่าน
13. กู้เงินเพื่อการบูรณะประเทศ พ.ศ.2489 อ่าน
14. กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ.2496 อ่าน
15. กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ.2499 อ่าน
16. กู้เงินเพื่อการป้องกันประเทศ พ.ศ.2519 อ่าน
17. กู้เงินเพื่อความมั่นคงแห่งเงินตราและการอื่นๆ พ.ศ.2485 อ่าน
18. กู้เงินเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม พ.ศ.2514 อ่าน
19. กู้เงินเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2509 อ่าน
26.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งประมวลกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติ Top
1. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งประมวลกฎหมายการปกครองแผ่นดินฉ.1 พ.ศ.2523... อ่าน
2. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งประมวลกฎหมายการปกครองแผ่นดินฉ.37ฉ.2 พ.ศ.2525... อ่าน
3. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งประมวลกฎหมายการปกครองแผ่นดินฉ.37 พ.ศ.2522... อ่าน
4. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งประมวลกฎหมายการปกครองแผ่นดินฉ.42 พ.ศ.2525... อ่าน
5. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.103 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2515ฉ.1 พ.ศ.2533 อ่าน
6. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.19 พ.ศ.2521 อ่าน
7. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.20 พ.ศ.2521 อ่าน
8. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.21 พ.ศ.2522 อ่าน
9. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.22 พ.ศ.2522 อ่าน
10. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.23 พ.ศ.2522 อ่าน
12. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.24 พ.ศ.2522 อ่าน
13. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.25 พ.ศ.2522 อ่าน
14. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.26 พ.ศ.2523 อ่าน
15. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.27 พ.ศ.2527 อ่าน
16. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.28 พ.ศ.2528 อ่าน
17. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.29 พ.ศ.2529 อ่าน
18. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.30 พ.ศ.2532 อ่าน
19. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.31 พ.ศ.2533 อ่าน
20. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.32 พ.ศ.2533 อ่าน
21. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.216 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.33 พ.ศ.2533 อ่าน
22. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.218 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515ฉ.5 พ.ศ.2522 อ่าน
23. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.281 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515ฉ.2 พ.ศ.2535 อ่าน
24. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.281 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 พ.ศ.2521 อ่าน
25. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.290 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 พ.ศ.2530 อ่าน
26. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.295 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2515ฉ.2 พ.ศ.2530 อ่าน
27. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.295 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 พ.ศ.2522 อ่าน
28. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติฉ.316 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515ฉ.2 พ.ศ.2522 อ่าน
29. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉ.26 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 อ่าน
27.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Top
1. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉ.2 พ.ศ.2521 อ่าน
2. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉ.3 พ.ศ.2526 อ่าน
3. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉ.4 พ.ศ.2528 อ่าน
4. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉ.5 พ.ศ.2534 อ่าน
5. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉ.6 พ.ศ.2535 อ่าน
6. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉ.7 พ.ศ.2541 อ่าน
7. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉ.8 พ.ศ.2542 อ่าน
8. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉ.9 พ.ศ.2543 อ่าน
9. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉ.10 พ.ศ.2533 อ่าน
10. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉ.11 พ.ศ.2535 อ่าน
11. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉ.12 พ.ศ.2541 อ่าน
12. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉ.13 พ.ศ.2541 อ่าน
13. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉ.14 พ.ศ.2548 อ่าน
14. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉ.15 พ.ศ.2549 อ่าน
15. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉ.9 พ.ศ.2521 อ่าน
28.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากร Top
1. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.23 พ.ศ.2521 อ่าน
2. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.24 พ.ศ.2522 อ่าน
3. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.25 พ.ศ.2525 อ่าน
4. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.26 พ.ศ.2525 อ่าน
5. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.27 พ.ศ.2533 อ่าน
6. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.28 พ.ศ.2534 อ่าน
7. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.29 พ.ศ.2534 อ่าน
8. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.30 พ.ศ.2534 อ่าน
9. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.31 พ.ศ.2534 อ่าน
10. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.32 พ.ศ.2540 อ่าน
11. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.33 พ.ศ.2541 อ่าน
12. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.34 พ.ศ.2541 อ่าน
13. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.35 พ.ศ.2544 อ่าน
14. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากรฉ.36 พ.ศ.2548 อ่าน
29.แก้ไขเพิ่มเติมป.วิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติมป.วิธีพิจารณาความอาญา Top
1. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.10 พ.ศ.2527 อ่าน
2. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.11 พ.ศ.2530 อ่าน
3. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.12 พ.ศ.2534 อ่าน
4. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.13 พ.ศ.2535 อ่าน
5. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.14 พ.ศ.2538 อ่าน
6. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.15 พ.ศ.2538 อ่าน
7. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.16 พ.ศ.2539 อ่าน
8. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.17 พ.ศ.2542 อ่าน
9. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.18 พ.ศ.2542 อ่าน
10. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.19 พ.ศ.2543 อ่าน
11. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.20 พ.ศ.2543 อ่าน
12. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.21 พ.ศ.2547 อ่าน
13. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.22 พ.ศ.2548 อ่าน
14. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.7 พ.ศ.2521 อ่าน
15. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.8 พ.ศ.2522 อ่าน
16. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉ.9 พ.ศ.2527 อ่าน
17. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.10 พ.ศ.2522 อ่าน
18. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.11 พ.ศ.2523 อ่าน
19. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.12 พ.ศ.2523 อ่าน
20. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.13 พ.ศ.2525 อ่าน
21. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.14 พ.ศ.2525 อ่าน
22. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.15 พ.ศ.2527 อ่าน
23. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.16 พ.ศ.2529 อ่าน
24. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.17 พ.ศ.2532 อ่าน
25. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.18 พ.ศ.2535 อ่าน
26. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.20 พ.ศ.2542 อ่าน
27. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.21 พ.ศ.2542 อ่าน
28. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.22 พ.ศ.2547 อ่าน
29. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.23 พ.ศ.2548 อ่าน
30. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉ.24 พ.ศ.2548 อ่าน
30.แก้ไขเพิ่มเติมป.อาญา แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม Top
1. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.10 พ.ศ.2532 อ่าน
2. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.11 พ.ศ.2535 อ่าน
3. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.12 พ.ศ.2535 อ่าน
4. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.13 พ.ศ.2537 อ่าน
5. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.14 พ.ศ.2540 อ่าน
6. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.15 พ.ศ.2545 อ่าน
7. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.16 พ.ศ.2546 อ่าน
8. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.17 พ.ศ.2547 อ่าน
9. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.4 พ.ศ.2522 อ่าน
10. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.5 พ.ศ.2525 อ่าน
11. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.6 พ.ศ.2526 อ่าน
12. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.7 พ.ศ.2530 อ่าน
13. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.8 พ.ศ.2530 อ่าน
14. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉ.9 พ.ศ.2530 อ่าน
15. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉ.10 พ.ศ.2527 อ่าน
16. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉ.11 พ.ศ.2532 อ่าน
17. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉ.12 พ.ศ.2532 อ่าน
18. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉ.13 พ.ศ.2534 อ่าน
19. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉ.7 พ.ศ.2522 อ่าน
20. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉ.8 พ.ศ.2525 อ่าน
21. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉ.9 พ.ศ.2525 อ่าน
31.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ Top
1. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527ฉ.2 พ.ศ.2545 อ่าน
2. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 พ.ศ.2534 อ่าน
3. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516ฉ.3 พ.ศ.2520 อ่าน
4. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.2524 พ.ศ.2528 อ่าน
5. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด นิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน พ.ศ.2524... อ่าน
6. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533ฉ.2 พ.ศ.2543 อ่าน
7. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 พ.ศ.2542 อ่าน
8. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530ฉ.1 พ.ศ.2537 อ่าน
9. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530ฉ.2 พ.ศ.2541 อ่าน
10. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530ฉ.3 พ.ศ.2541 อ่าน
11. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530ฉ.4 พ.ศ.2543 อ่าน
12. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530ฉ.5 พ.ศ.2543 อ่าน
13. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530ฉ.7 พ.ศ.2548 อ่าน
14. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด เหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ.2484ฉ.3 พ.ศ.2539 อ่าน
15. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ.2501ฉ.2 พ.ศ.2545 อ่าน  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update