กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-8 9-17 18-23 24-28 29-30 31-33 34-40 41-43 44-47 48-53 54-62 63-65 66-67 68-85 86-90  
 
:: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

:: บทนิยาม มาตรา 1-8
:: คณะกรรมการ สาธารณสุข มาตรา 9-17
:: การกำจัด สิ่งปฎิกูลและมูลฝอย มาตรา 18-23
:: สุขลักษณะของอาคาร มาตรา 24-28
:: การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ มาตรา 29-30
:: กิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มาตรา 31-33
:: ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร มาตรา 34-40
:: การจำหน่าย สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ มาตรา 41-43
:: อำนาจหน้าที่ ของพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข มาตรา 44-47
:: หนังสือรับรองการแจ้ง มาตรา 48-53
:: ใบอนุญาต มาตรา 54-62
:: ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ มาตรา 63-65
:: การอุทธรณ์ มาตรา 66-67
:: บทกำหนดโทษ มาตรา 68-85
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 86-90
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update