กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-15 16-22 23-29 30-34 35-37  
 
:: พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 คณะกรรมการการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 6-15
:: หมวด2 การกำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16-22
:: หมวด3 การจัดสรรสัด ส่วนภาษีและอากร มาตรา 23-29
:: หมวด4 แผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 30-34
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 35-37


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update