กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   
:: พ.ร.บ. การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตราที่ 1-30

:: บททั่วไป
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และประกาศอื่นในส่วนที่ บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติ นี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"การเล่นแชร์" หมายความว่า การที่บุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปตกลง กันเป็นสมาชิกวงแชร์ โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด รวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุน กองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใด และให้หมายความ รวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย
"นิติบุคคล" หมายความรวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนด้วย
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติ การตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์
มาตรา 6 ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่น แชร์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เป็นนายวงแชร์ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์มีจำนวนวงแชร์ รวมกันมากกว่าสามวง
(2) มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่าสามสิบคน
(3) มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวง เป็นมูลค่ามากกว่า จำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
(4) นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์นั้นได้รับประโยชน์ตอบ แทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิ ที่จะได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ใน งวดหนึ่งงวดใดได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าผู้ที่สัญญาว่าจะใช้เงินหรือทรัพย์สิน อื่นใดแทนนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ เป็นนายวงแชร์ หรือผู้จัดให้ มีการเล่นแชร์ด้วย
 
    มาตรา 7 บทบัญญัติใน มาตรา 6 ไม่กระทบกระเทือนถึงการที่สมาชิกวง แชร์จะฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอากับนายแชร์ หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์
มาตรา 8 ห้ามมิให้นิติบุคคลสัญญาว่าจะใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแทน นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์หรือสมาชิกวงแชร์
มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการ เล่นแชร์
มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคำว่า "แชร์" หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน และรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา- นุเบกษา
ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่ใช้ชื่อหรือคำแสดง ชื่อในธุรกิจที่มีคำที่รัฐมนตรีประกาศอยู่แล้ว ในวันที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อดังกล่าวต่อไป ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ที่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้ตามพระราช บัญญัตินี้
มาตรา 11 ในกรณีที่มีกฎกระทรวงซึ่งออกตาม มาตรา 4 กำหนดให้การ รวมทุนในลักษณะอื่นเป็นการเล่นแชร์ตามพระราชบัญญัตินี้ และการเล่นแชร์ ดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 5 หรือ มาตรา 6 ผู้ที่เป็นนายวงแชร์ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั้นอยู่แล้ว ในวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับอาจ ดำเนินกิจการดังกล่าวเฉพาะวงแชร์ที่ยังค้างอยู่ต่อไปได้จนกว่าจะเสร็จ แต่ ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ
ในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล และประสงค์จะ ดำเนินการเป็นนายวงแชร์ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์เฉพาะวงแชร์ที่ยังค้าง อยู่ต่อไป ให้ยื่นรายงานเกี่ยวกับกิจการการเล่นแชร์ตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ
มาตรา 12 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในสถานที่ใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทำ
ความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบได้
(2) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐานหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยว ข้องหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราช บัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือการดำเนินคดี
(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือสั่ง ให้ส่งบัญชีเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นใดที่จำเป็นมาประกอบการพิจารณาได้ ทั้ง นี้ โดยให้เวลาบุคคลนั้นตามสมควร
มาตรา 13 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 12 ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 14 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร ประจำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎ กระทรวง
มาตรา 15 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 16 นิติบุคคลใดฝ่าฝืน มาตรา 5 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ง เท่าถึงสามเท่าของทุนกองกลางแต่ละงวดของทุกวงแชร์ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า สองแสนบาท และให้ศาลสั่งให้นิติบุคคลนั้นหยุดดำเนินการเป็นนายวงแชร์หรือ การจัดให้มีการเล่นแชร์
มาตรา 17 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 6 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 18 นิติบุคคลใดฝ่าฝืน มาตรา 8 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง แสนบาท
มาตรา 19 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา 20 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่น บาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
มาตรา 21 นิติบุคคลใดไม่ยื่นรายงานตาม มาตรา 11 วรรคสอง หรือ ยื่นรายงานอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีก ไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา 22 นิติบุคคลใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 11 วรรคสาม ต้องระวาง โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะได้ ปฏิบัติถูกต้อง
มาตรา 23 ผู้ใดขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตาม มาตรา 12 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 24 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือ เรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 12 หรือไม่ยอมตอบคำถามเมื่อซักถาม ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
มาตรา 25 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 26 ในกรณีที่นิติบุคคลใดกระทำความผิดตาม มาตรา 5 หรือ มาตรา 8 กรรมการจัดการหรือบริหารงานของนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะ พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นด้วย
มาตรา 27 นิติบุคคลซึ่งเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์อยู่แล้ว ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นนายวงแชร์หรือจัด ให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 6 อยู่แล้วในวันที่พระราช บัญญัตินี้ใช้บังคับ อาจดำเนินกิจการดังกล่าวเฉพาะวงแชร์ที่ยังค้างอยู่ต่อไป ได้จนกว่าจะเสร็จ แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการ ตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคลและประสงค์จะ ดำเนินการเป็นนายวงแชร์ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์เฉพาะวงแชร์ที่ยังค้างอยู่ ต่อไป ให้ยื่นรายงานเกี่ยวกับกิจการเล่นแชร์ตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค์เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์อยู่แล้ว ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการยกเลิกวัตถุประสงค์ ดังกล่าวโดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่นิติบุคคล นั้นจะเป็นนิติบุคคลที่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้ตามวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลนั้น ยกเลิกวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามกฎหมายที่ เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นอย่างช้า ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ
ในกรณีที่นิติบุคคลใดละเลยไม่ดำเนินการ ตามวรรคสามให้นายทะเบียน ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น มีอำนาจขีดวัตถุประสงค์ดังกล่าวออกจาก ทะเบียนได้แต่การใช้อำนาจของนายทะเบียน ไม่เป็นเหตุให้นิติบุคคลดังกล่าว พ้นความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้
นิติบุคคลใดไม่ยื่นรายงานตามวรรคสอง หรือยื่นรายงานอันเป็นเท็จหรือ ไม่ปฏิบัติตามวรรคสาม ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 21 หรือ มาตรา 22 แล้วแต่กรณี
มาตรา 28 บทบัญญัติใน มาตรา 8 ไม่กระทบกระเทือนถึงสัญญาที่นิติบุคคล ได้กระทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 29 ให้ผู้ซึ่งใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคำว่า "แชร์" อยู่ แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อดังกล่าวต่อไปได้ ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ เป็นผู้ที่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้ตาม มาตรา 27
มาตรา 30 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update