กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 8 9 10 11
   
:: พ.ร.บ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตราที่ 8-11

:: หมวด 1 สำนักทะเบียนและนายทะเบียน
มาตรา 8 ให้มีสำนักทะเบียนและนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัตินี้ ดังนี้
(1) สำนักทะเบียนกลางมีผู้อำนวยการทะเบียนกลางรองผู้อำนวย การทะเบียนกลาง และผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง เป็นนายทะเบียน ประจำสำนักทะเบียนกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการ ทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้อำนวยการทะเบียนกลาง มีอำนาจออก ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติรวมทั้งกำหนดแบบพิมพ์เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และแต่งตั้งรองผู้อำนายการทะเบียนกลาง และผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียน กลาง
(2) สำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีนายทะเบียนกรุงเทพ มหานครและผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียนประจำสำนัก ทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการ ทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียนกรุงเทพมหานครและอาจ มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่ต่ำกว่าระดับกองในสำนักปลัดกรุงเทพ มหานครปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนกรุงเทพมหานครได้ และให้มีอำนาจ แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
(3) สำนักทะเบียนจังหวัดมีนายทะเบียนจังหวัดและผู้ช่วยนาย ทะเบียนจังหวัด เป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนจังหวัด มีหน้าที่รับผิด ชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัด
ให้ผู้ว่ารายการจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด และอาจมอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนจังหวัด ได้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด
(4) สำนักทะเบียนอำเภอ มีนายทะเบียนอำเภอและผู้ช่วยนาย ทะเบียนอำเภอเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบ และควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอำเภอยกเว้นในเขตท้อง ถิ่นตาม (5)
ให้นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นนาย ทะเบียนอำเภอและอาจมอบอำนาจให้ปลัดคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนาย ทะเบียนอำเภอได้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
(5) สำนักทะเบียนท้องถิ่น มีนายทะเบียนท้องถิ่นและผู้ช่วยนาย ทะเบียนท้องถิ่น เป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิด ชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ
ให้ปลัดเทศบาลผู้อำนวยการเขต ปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหน้า ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น และอาจมอบอำนาจ ให้รองปลัดเทศบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รองปลัดเมืองพัทยา หรือรองผู้ ช่วยหัวหน้าผู้บริหาร ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นปฏิบัติราชการแทนนาย ทะเบียนท้องถิ่นได้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น
ให้นำความใน มาตรา 39 และ มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 9 ในกรณีจำเป็นต้องมีสำนักทะเบียนสาขา หรือสำนักทะเบียน เฉพาะกิจในเขตท้องที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่ กรณี ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางจัดตั้ง และกำหนดทะเบียนสาขาหรือสำนัก ทะเบียนเฉพาะกิจในเขตท้องที่ของสำนักทะเบียนดังกล่าว และให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหน้าผู้บริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น แล้วแต่ กรณี แต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดังกล่าว ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
มาตรา 10 เพื่อความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร ให้นายทะเบียน มีอำนาจเรียกเจ้าบ้าน หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้แสดงหลัก ฐานต่างๆ ได้ตามความจำเป็น และเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยให้มีอำนาจเข้าไป สอบถามผู้อยู่ในบ้านใดๆ ได้ ตามอำนาจหน้าที่ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบ ก่อนทั้งนี้ ให้กระทำได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
ในการเข้าไปสอบถามตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนแสดงบัตร ประจำตัวตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่าการดำเนินการแจ้ง การรับแจ้งการ บันทึกหรือการลงรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่างๆ ตาม พระราชบัญญัตินี้ ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียนหรือโดย อำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียน มีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี
มาตรา 11 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียน เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update