กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-6 7-20 21-30 31-42 43-53 54-57 58-66 67-72  
 
:: พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

:: บทนิยาม มาตรา 1-6
::หมวด1 คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน มาตรา 7-20
:: หมวด2 การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน มาตรา 21-30
:: หมวด3 การดำเนินการจัดสรรที่ดิน มาตรา 31-42
:: หมวด4 การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ มาตรา 43-53
:: หมวด5 การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน มาตรา 54-57
:: หมวด6 บทกำหนดโทษ มาตรา 58-66
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 67-72 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update