กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 42 43 44 45 46 47
   
:: พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มาตราที่ 42-47

:: หมวด 6 การอุทธรณ์
มาตรา 42 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบกาณณ์ทางนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน มีจำนวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้อธิบดีกรมการค้าภายในแต่งตั้งข้าราชการของกรมการค้าภายใน เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 43 ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต้องไม่มี ลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 7 และจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการมิได้
มาตรา 44 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตาม มาตรา 47 วรรคหนึ่ง
(2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการตาม มาตรา 31 หรือ มาตรา 37
(3) มีหนังสือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสาร หรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(4) มีคำสั่งทุเลาการปฏิบัติการตามคำสั่งของคณะกรรมการตาม มาตรา 31 หรือ มาตรา 37
มาตรา 45 ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีวาระดำรงตำแหน่งคราว ละสี่ปี
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสองปี ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ออกจาก ตำแหน่งจำนวนสามคนโดยวิธีจับฉลากและให้ถือว่าการออกจากตำแหน่ง โดยการจับฉลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ให้นำความใน มาตรา 9 วรรคสาม และ มาตรา 10 มาใช้บังคับกับคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา 46 การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการตาม มาตรา 31 และ มาตรา 37 ให้ผู้ซึ่งได้รับคำสั่งยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งของคณะกรรมการ
มาตรา 47 หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรม การพิจารณาอุทธรณ์ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้น ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ แล้วแจ้งคำวินิจฉัยเป็นหนังสือ ไปยังผู้อุทธรณ์ และให้นำความใน มาตรา 36 และ มาตรา 38 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็น ประการใดให้คณะกรรมการและผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามนั้น


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update