กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 35 36 37 38 39
   
:: พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มาตราที่ 35-39

:: หมวด 4 การขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต
มาตรา 35 ผู้ประกอบธุรกิจใดประสงค์จะขออนุญาตกระทำการตาม มาตรา 26 หรือ มาตรา 27 (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ให้ยื่นคำขอ อนุญาตตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการ ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
คำขออนุญาตอย่างน้อยต้อง
(1) มีเหตุผลและความจำเป็นในการกระทำ
(2) ระบุวิธีดำเนินการ
(3) กำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการ
มาตรา 36 ในการพิจารณาคำขอตาม มาตรา 35 ให้คณะกรรมการ ดำเนินการให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ ต้องเปิด โอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ อนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงของ ตนตามสมควร
ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่อาจจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนด เวลาตามวรรคหนึ่งได้คณะกรรมการจะขยายเวลาออกไปอีกได้ไม่เกินสิบ ห้าวัน แต่ต้องบันทึกแสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ใน การพิจารณาวินิจฉัยด้วย
มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอ อนุญาตตาม มาตรา 35 ของผู้ประกอบธุรกิจใดมีความจำเป็นตามควรทาง ธุรกิจเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจไม่เกิดความเสียหาย ต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง และไม่กระทบประโยชน์สำคัญอันควรมีควรได้ ของผู้บริโภคส่วนรวม ให้คณะกรรมการสั่งอนุญาตเป็นหนังสือให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการมีคำสั่งไม่อนุญาตให้แจ้งคำสั่งเป็น หนังสือไปยังผู้ประกอบธุรกิจนั้นโดยไม่ชักช้า
ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกำหนดระยะเวลา หรือเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติได้ และเมื่อเห็น ว่าภาวะเศรษฐกิจ ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่คณะกรรมการอาศัยเป็นหลัก ในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือ ยกเลิกระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกล่าวในเวลาใดก็ได้
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับคำสั่งของคณะกรรมการและไม่เห็นด้วยกับ คำสั่งดังกล่าวให้มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตาม มาตรา 46
มาตรา 38 คณะกรรมการต้องระบุเหตุผลในการสั่งอนุญาตหรือไม่ อนุญาตตาม มาตรา 37 ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและลงลาย มือชื่อของกรรมการที่พิจารณา และให้นำความใน มาตรา 32 วรรคสาม มา ใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 39 ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตาม มาตรา 37 ต้องดำเนิน ธุรกิจภายใต้ขอบเขตระยะเวลา และเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมี อำนาจเพิกถอนคำสั่งอนุญาตตาม มาตรา 37 ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะ กำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update