กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 8 9 10 11 12 13 14 15
   
:: พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 8-15

:: หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก
มาตรา 8 ให้มีคณะกรรมการนโยบายขนส่งทางบกคณะหนึ่ง ประกอบ ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง พาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะ กรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มหาดไทย อธิบดีกรมทางหลวงเป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก ไม่เกินห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทย และมีความรู้หรือความจัด เจนในการขนส่ง การเศรษฐกิจหรือกฎหมาย
ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นกรรมการและเลขานุการคณะ กรรมการ
ให้คณะกรรมการนโยบายขนส่งทางบกแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะ กรรมการได้ ตามความจำเป็น
มาตรา 9 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีภาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการ ในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว ยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้
มาตรา 10 ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ห้ามมิให้เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
(1) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(2) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
มาตรา 11 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม มาตรา 9 กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีให้ออก
(4) มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 10
มาตรา 12 ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่ มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานใน ที่ประชุม ถ้าประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
มาตรา 13 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมี เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 14 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดนโยบายการขนส่งทางบกระยะสั้น และระยะยาวเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี
(2) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและดำเนินการสถานีขนส่งเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี
(3) กำหนดมาตรการและแผนพัฒนาการขนส่งทางบก เสนอต่อคณะ รัฐมนตรี
(4) กำหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวก ในการ ขนส่งทางบก เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติ
(5) กำหนดการห้ามรับจดทะเบียนรถเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติ
(6) ประสานงานที่เกี่ยวข้องระหว่างกันในด้านการขนส่งทางบก ตลอด จนประสานงานด้านการขนส่งทางบกกับการขนส่งทางน้ำ และการขนส่งทาง อากาศ
(7) ให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขนส่งทางบก
มาตรา 15 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก มีอำนาจแต่งตั้ง อนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
ให้นำ มาตรา 12 และ มาตรา 13 มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะ อนุกรรมการ โดยอนุโลม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update