กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
   
:: พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 71-91

:: หมวด 6 รถ
มาตรา 71 รถที่ใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่อง อุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กับได้จดทะเบียน ตาม มาตรา 73 และเสียภาษีตาม มาตรา 85 แล้ว
รถที่ใช้ในการขนส่งที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
มาตรา 72 รถที่จะนำมาจดทะเบียนและเสียภาษี จะต้องได้ผ่านการ ตรวจสภาพรถจากพนักงานตรวจสภาพ หรือจากสถานตรวจสภาพรถที่ ได้รับอนุญาตตาม มาตรา 74 เว้นแต่รถประเภทหรือชนิดใดที่สมควรได้ รับการยกเว้นการตรวจสภาพเป็นครั้งคราว ให้กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ปรากฏว่ารถที่นำมารับการตรวจสภาพนั้น มีสภาพมั่นคงแข็ง แรง มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้พนักงานตรวจสภาพ หรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตออกใบ รับรองให้
ใบรับรองการตรวจสภาพรถให้ทำตามแบบที่อธิบดีกำหนด"
มาตรา 73 เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าพนักงานตรวจสภาพรถ หรือสถาน ตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตได้ตรวจสภาพรถ ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 71 และ มาตรา 72 แล้วให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือแสดง การจดทะเบียนพร้อมกับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคันนั้นให้ โดยไม่ชักช้า
มาตรา 74 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ เพื่อรับรองสภาพ รถตามพระราชบัญญัตินี้ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
    มาตรา 75 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ให้มีอายุสามปีนับแต่ วันที่ออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 76 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม มาตรา 74 ให้นายทะเบียนกลาง มีอำนาจสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถนั้นได้
ให้นำ มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาใช้บังคับแก่การจัดตั้ง สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตโดยอนุโลม
มาตรา 77 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ให้ใช้ได้สี่งวดนับแต่งวดที่ ออกหนังสือนี้
ให้เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคมเป็น เดือนแรกของแต่ละงวด
การขอต่ออายุทะเบียน ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ภายในเวลาที่นาย ทะเบียนจะได้ประกาศกำหนด
ให้นำ มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 73 มาใช้บังคับแก่การขอต่ออายุ ทะเบียนโดยอนุโลม
มาตรา 78 ห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง สภาพเครื่อง อุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน
มาตรา 79 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ที่ประสงค์จะเลิกใช้ รถที่จดทะเบียนแล้ว แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบและนำแผ่นป้าย เลขทะเบียนรถ คืนแก่นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกใช้รถนั้น
มาตรา 80 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งมีความจำเป็นจะ ต้องระงับใช้รถนั้นชั่วคราวเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน แจ้งเป็นหนังสือให้นาย ทะเบียนทราบก่อนวันที่จะระงับใช้รถนั้น
มาตรา 81 รถที่ยังมิได้จดทะเบียนตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือรถ ที่เลิกใช้ตาม มาตรา 79 ถ้าจะนำมาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม ต้องมีใบอนุญาต และเครื่องหมายโดยเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาต และเครื่องหมายดังกล่าวใช้ได้เฉพาะรถที่อยู่ในความครอบ ครอง ของผู้ได้รับใบอนุญาตโดยสับเปลี่ยนกันได้ ไม่เฉพาะคัน
มาตรา 82 การโอนรถซึ่งได้จดทะเบียนตาม มาตรา 73 แล้วผู้โอนและ ผู้รับโอนจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันโอน และให้ นายทะเบียนจดแจ้งการโอนไว้ในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถนั้น
มาตรา 83 เมื่อผู้ตรวจการตรวจพบว่ารถคันใดมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรือมีเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ให้ผู้ตรวจการรายงานให้นายทะเบียนทราบ แต่ถ้าปรากฏ โดยชัดแจ้งว่าการใช้รถคันนั้น ต่อไปน่าจะเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายแก่การ ขนส่ง ให้ผู้ตรวจการมีอำนาจสั่งระงับใช้ไว้เป็นการชั่วคราวได้ และให้รีบราย งานให้นายทะเบียนทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้เป็น เจ้าของรถตามวรรคหนึ่งจัดการส่งรถคันนั้นไปให้พนักงานตรวจสภาพ หรือ สถานตรวจสภาพรถ ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบความบกพร่องตามรายงานของ ผู้ตรวจการภายในเวลาที่กำหนด
เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตงดการ ใช้รถดังกล่าวไว้จนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้ได้ต่อไป
มาตรา 84 เมื่อพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถ ที่ได้รับ อนุญาตเห็นว่ารถที่นำมาให้ตรวจตาม มาตรา 83 สมควรจะต้องซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้รถกลับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงหรือจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์หรือส่วนควบให้ถูกต้อง ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้แจ้งให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง แล้วให้พนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจ สภาพรถ ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้นายทะเบียน ทราบ
เมื่อได้พิจารณาเห็นสมควรตามรายงานของพนักงานตรวจสอบหรือสถาน ตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนอนุญาตให้ผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถคันนั้นต่อไปได้
มาตรา 85 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีรถตามพระราชบัญญัตินี้กรม การขนส่งทางบกจะกำหนดเวลาการชำระภาษีรถประจำปี สำหรับผู้ได้รับใบ อนุญาตประกอบการขนส่งแต่ละรายก็ได้ และให้คำนวณภาษีตามน้ำหนักรถ ตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ในการคำนวณน้ำหนักรถ ให้รวมน้ำหนักของรถและเครื่องอุปกรณ์ ที่ติด อยู่กับตัวรถตามปกติแต่ไม่รวมน้ำหนักของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำ และเครื่องมือประจำรถ เศษของหนึ่งกิโลกรัมให้ปัดทิ้ง
เงินภาษีรถตามพระราชบัญญัตินี้ที่จัดเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ให้ตก เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร ส่วนในจังหวัดอื่นให้ตกเป็นรายได้ของ ราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น โดยให้จังหวัดจัดสรรตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ แก้ไขโดยพ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉ.9) พ.ศ.2542
มาตรา 86 ภาษีรถให้ชำระล่วงหน้าเป็นรายปีต่อนายทะเบียน และจะ ขอชำระเป็นงวดก็ได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มตามที่กำหนดในกฎ กระทรวง
รถที่จดทะเบียนใหม่ในงวดใด ให้ชำระภาษีตั้งแต่งวดนั้นเป็นต้นไป
ถ้าเจ้าของรถไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่จะต้องชำระให้เสีย เงินเพิ่มอีก ร้อยละหนึ่งต่อเดือน หรือเศษของเดือนของภาษีที่ต้องชำระ
เงินเพิ่มตาม มาตรา นี้ให้ถือเป็นเงินภาษี
มาตรา 87 รถที่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว ถ้าต่อมามีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพิ่มเติม เป็นเหตุให้รถมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดิม เจ้าของรถจะต้องเสียภาษีเพิ่มตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วย และให้นำ มาตรา 86 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 88 รถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และสภากาชาดไทย ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง เสียภาษี
หมายเหตุ แก้ไขโดย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉ.9) พ.ศ.2542
มาตรา 89 รถที่ได้จดทะเบียนแล้ว ถ้าไม่ได้เสียภาษีตามกำหนด ตาม มาตรา 86 เจ้าของรถต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบพร้อมกับนำแผ่นป้าย เลขทะเบียนรถนั้นคืนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วันถึงกำหนด เสียภาษีครั้งถัดไป
เจ้าของรถผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสียภาษีครั้งถัดไปตาม มาตรา 86
มาตรา 90 เจ้าของรถต้องติดแผ่นป้ายทะเบียน และเครื่องหมายแสดง การเสียภาษีที่นายทะเบียนออกให้ไว้กับตัวรถตามที่อธิบดีกำหนด
มาตรา 91 ในกรณีที่แผ่นป้ายเลขทะเบียนหรือเครื่องหมาย แสดงการ เสียภาษีสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญให้เจ้าของรถ ยื่นคำขอขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียน หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือนดังกล่าว


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update