กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 65 66 67 68 69 70
   
:: พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 65-70

::หมวด 5 การรับจัดการขนส่ง
มาตรา 65 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการรับจัดการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับ ใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 66 ในการออกใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ให้นาย ทะเบียนกลาง โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
(1) ท้องที่ที่ประกอบการรับจัดการขนส่ง
(2) สถานที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ง
(3) สถานที่พักคน สัตว์ หรือเก็บสิ่งของ
(4) วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัย ในการรับจัดการขนส่ง
(5) อัตราค่าบริการรับจัดการขนส่ง
(6) เงื่อนไขอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ต้องจัดให้มีการประกาศ เงื่อนไขตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกำหนด
มาตรา 67 ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม มาตรา 65 ต้องวางหลักทรัพย์ต่อ นายทะเบียนเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญารับจัดการขนส่ง ทั้งนี้ ตามจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 68 ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่นำมาวางประกันตาม มาตรา 67 มีจำนวนมูลค่าลดน้อยลงนายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต นำหลักทรัพย์มาเพิ่มเติมให้ครบจำนวน หรือมูลค่าตามที่กำหนดภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
มาตรา 69 ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ให้มีอายุสองปีนับแต่ วันที่ออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 70 ให้นำ มาตรา 24 มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 และ มาตรา 49 มาใช้บังคับแก่การ ประกอบการจัดการขนส่งโดยอนุโลม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update