กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
   
:: พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 52-64

:: หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง
มาตรา 52 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ ขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน หรือเป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งทำกับบริษัทประกันภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบต่อนายทะเบียน กลาง ในกรณีเป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขนส่ง ต้องเป็นผู้เอาประกันภัยโดยให้บุคคลภายนอกผู้ได้รับความ เสียหายเนื่องจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับประโยชน์ สำหรับการชดใช้ค่า เสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเพื่อประกันความเสียหาย อันเกิดแก่ชีวิต หรือร่างกายของบุคคลภายนอกและซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จะต้องรับผิดชอบ เนื่องจากการขนส่งของตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
มาตรา 53 ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่นำมาวางประกันตาม มาตรา 52 มี จำนวน หรือมูลค่าลดน้อยลงนายทะเบียนกลางมีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขนส่ง นำหลักทรัพย์มาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนหรือมูลค่าตามที่ กำหนดได้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
มาตรา 54 ในการวางหลักทรัพย์ซึ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย ให้ผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งทำหนังสือมอบอำนาจให้นายทะเบียนกลาง มีอำนาจจัดการ จำหน่ายพันธบัตรนั้นเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ได้รับใบ อนุญาตประกอบการขนส่งด้วย
มาตรา 55 หลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง นำมาวาง ประกันตาม มาตรา 52 ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เว้นแต่จะเป็น การบังคับคดีเพื่อการชำระหนี้ ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องรับ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต หรือร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องจาก การขนส่งของตน
 
    มาตรา 56 เมื่อรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ได้ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย หรือชีวิตของบุคคลใดนอกจากความรับผิดตาม ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 59 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นเจ้าของ รถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหาย หรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นซึ่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย ให้จ่ายตามความร้าย แรงของความเสียหาย ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นหมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษา พยาบาลและหรือค่าปลงศพ
มาตรา 57 เมื่อผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ประสงค์จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้ยื่นคำขอตามแบบ ที่กรมตำรวจ กำหนดต่อพนักงานสอบสวน โดยแสดงพยานหลักฐานว่า ผู้เสียหายได้รับความ เสียหายจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขนส่ง ให้พนักงานสอบสวน พิจารณาจากสำนวนการสอบสวน และเมื่อเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นจาก รถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคันใด ให้มีหนังสือสั่งให้ผู้ได้รับใบ อนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถนั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ตาม จำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม มาตรา 56 วรรคสอง ในการนี้ให้ แจ้งให้นายทะเบียนกลางทราบ โดยเร็วด้วย
ในการสั่งของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง พนักงานสอบสวนต้อง พิจารณาสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ การขนส่งต้องชำระภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากพนักงานสอบสวน
มาตรา 58 ผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหาย ต้องใช้สิทธิในการขอ รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตาม มาตรา 57 ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ ความเสียหายเกิดขึ้น
มาตรา 59 การชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามหมวดนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้เสีย หายในอันที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอันเกิดจาก การละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 60 บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามหมวดนี้ ได้ แก่ผู้เสียหายดังต่อไปนี้
(1) ผู้เสียหายซึ่งมิได้อยู่ในรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ได้รับ ความเสียหายจากรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
(2) ผู้เสียหายซึ่งอยู่ในรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่รวมถึง ผู้ขับรถคนงานหรือลูกจ้างประจำรถซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
(3) ผู้เสียหายซึ่งอยู่ในรถคันที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
มาตรา 61 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่เห็นด้วย กับคำสั่งของพนักงานสอบสวนตาม มาตรา 57 ให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ได้รับคำสั่งของพนักงานสอบสวนตาม มาตรา 57 และให้พนักงานสอบสวน บันทึกความเห็นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งไม่เห็นด้วย ไว้ในสำนวนการสอบสวน
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งกลางให้เป็นที่สุด
มาตรา 62 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง อุทธรณ์คำสั่ง ของพนักงานสอบสวน ถ้าคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีความ เห็นตามความเห็น ของพนักงานสอบสวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายเพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่พนักงานสอบสวนกำหนดไว้อีกร้อยละสิบ
มาตรา 63 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ใดไม่ยอมชดใช้ค่าใช้ จ่ายเบื้องต้นตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนตาม มาตรา 57 หรือตามคำ วินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางตาม มาตรา 61 ใน กรณีที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตาม มาตรา 52 ให้นายทะเบียน กลางมีอำนาจนำหลักทรัพย์ ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนั้น ซึ่งได้ นำมาวางไว้เป็นประกันชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแทนได้
มาตรา 64 ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น หรือได้ รับชดใช้ไม่ครบตามจำนวนที่พนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการควบคุมการ ขนส่งทางบกกลางสั่ง ไม่ว่าเพราะเหตุหลักทรัพย์ที่วางประกันไว้ไม่พอจ่ายค่า ใช้จ่ายเบื้องต้นหรือเพราะเหตุอื่นใด เมื่อเสียหายได้ร้องเรียนต่อนายทะเบียน กลาง ให้นายทะเบียนกลางสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ชำระ ให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ การขนส่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนกลางดังกล่าว ให้นายทะเบียน กลางเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและให้นำ มาตรา 47 และ มาตรา 48 มาใช้บังคับโดยอนุโลม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update