กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40ทวิ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
   
:: พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 23-51

:: หมวด 3 การประกอบการขนส่ง
มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ จำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนส่งส่วนบุคคลเว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 24 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่ง ไม่ประจำทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีสัญชาติไทย
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ต้องจดทะเบียน ตามกฎหมายไทยและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย และ
(1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้อง มีสัญชาติไทย
(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัด ความ รับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อย ละห้าสิบเอ็ด ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจำกัด กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีสัญชาติไทยและทุนของบริษัทจำกัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ต้อง เป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทยหรือต้องเป็นของห้างหุ้น ส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด หรือต้องเป็นของ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ หรือองค์การของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ ของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และบริษัทจำกัดนั้นต้อง ไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
(4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจำกัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ห้าสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคล ธรรมดาและมีสัญชาติไทย
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นห้างหุ้นส่วน สามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้น ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะตาม (1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีอำนาจยกเว้นคุณสมบัติ ตามความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะรายได้
หมายเหตุ แก้ไขโดย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉ.9) พ.ศ.2542
มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางโดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการ ขนส่งทางบกกลาง และผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ ทั้งหลายแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่ออนุสัญญาหรือข้อตกลง ระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่ง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้นำ มาตรา 28 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 และ มาตรา 36 มาใช้บังคับแก่การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศโดยอนุโลม
มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศ มาใช้ ประกอบการขนส่งในประเทศไทย เว้นแต่เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศและ ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลางแล้ว
ผู้ประจำรถตาม มาตรา 92 ซึ่งประจำในรถตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติ ตามบทบัญญัติทั้งหลายแห่งพระราชบัญญัตินี้ และหรือตามข้อตกลงที่มีอยู่ ระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ
 
    มาตรา 27 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีสี่ประเภท คือ
(1) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง
(2) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
(3) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
(4) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทาง หรือใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถเล็กให้ใช้เป็นใบ อนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้
ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถผิดประเภท ตามที่ระบุ ไว้ข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเป็นครั้งคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กำหนด
มาตรา 28 ใบอนุญาตประกาอบการขนส่งประจำทาง ให้มีอายุเจ็ดปีนับ แต่วันออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง โดยรถขนาดเล็ก และใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้มีอายุห้าปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอเสีย ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่การขอต่ออายุใบอนุญาตประกาอบการขนส่งประจำ ทางและใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก จะต้องยื่นคำขอก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 29 บทบัญญัติ มาตรา 23 มิให้ใช้บังคับแก่การขนส่งส่วนบุคคล ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สภากาชาดไทย สถานพยาบาล หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็น ผู้ประกอบการขนส่ง แต่ผู้ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติอื่นแห่ง พระราชบัญญัตินี้ เสมือนดังเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วน บุคคล ทุกประการ
หมายเหตุ แก้ไขโดย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉ.9) พ.ศ.2542
มาตรา 30 ให้นายทะเบียนกลางเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ในกรุงเทพมหานคร การขนส่งระหว่างจังหวัดและการขนส่งระหว่างประเทศ และให้นายทะเบียนประจำจังหวัด เป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งใน จังหวัดของตน
ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง จะต้องได้รับอนุมัติ จากกรรมการ
มาตรา 31 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ให้นาย ทะเบียน โดยอนุมัติของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
(1) จำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทาง ที่ใช้ใน การประกอบการขนส่ง
(2) สิทธิในรถที่ใช้ประกอบการขนส่งของ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ การขนส่ง
(3) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบ การขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน
(4) จำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุก วิธีการบรรทุก
(5) จำนวนผู้ประจำรถ
(6) เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง
(7) อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
(8) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว์ หรือสิ่งของ
(9) ที่ที่รถจะต้องหยุดในระหว่างเส้นทาง
(10) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง
(11) เวลาและจำนวนเที่ยวของการเดินรถ
(12) เวลาทำงานประจำวันในการประกอบการขนส่ง
(13) สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ
(14) การประกอบกิจการอื่นนอกจากการประกอบการขนส่งประจำทาง
(15) เงื่อนไขอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ต้องจัดให้มีประกาศ เงื่อนไขตาม (6) (7) (8) (9) และ (11) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกำหนด
มาตรา 32 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ให้ นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาต เกี่ยวกับ
(1) จำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่ง
(2) ลักษณะ ชนิดและขนาดของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการ ขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน
(3) จำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก
(4) จำนวนผู้ประจำรถ
(5) ท้องที่ที่ทำการขนส่ง
(6) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง
(7) อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
(8) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว์ หรือสิ่งของ
(9) สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ
(10) เงื่อนไขอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ต้องจัดให้มีการ ประกาศเงื่อนไขตาม (7) และ (8) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกำหนด
มาตรา 33 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กให้ นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาต เกี่ยวกับ
(1) จำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทาง ที่ใช้ใน การประกอบการขนส่ง
(2) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมาย ของผู้ประกอบ การขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน
(3) จำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก
(4) เวลาและจำนวนเที่ยวของการเดินรถ
(5) เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง
(6) อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
(7) เงื่อนไขอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องจัดให้มี ประกาศเงื่อนไขตาม (5) และ (6) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกำหนด
มาตรา 34 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้นาย ทะเบียนกำหนดเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง ทางบกกลางกำหนดไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
(1) จำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่ง
(2) ลักษณะ ชนิด และขนาดของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการ ขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน
(3) สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษา
(4) จำนวนผู้ประจำรถ
(5) เงื่อนไขอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ ให้เพิ่ม (4) และ (5) แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535
มาตรา 35 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งตามประเภทที่กำหนดในกฎ กระทรวงต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถและหรือใบกำกับสินค้า ที่ทำการขนส่ง และต้องทำรายงานเกี่ยวกับการขนส่งและอุบัติเหตุที่เกิดจาก การขนส่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 36 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีอุปกรณ์ และ เครื่องมือเครื่องใช้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยใน การขนส่ง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
มาตรา 37 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง จัดให้มีที่ พักผู้โดยสารตามระยะทางโดยมีลักษณะ ขนาด จำนวน และจุดที่ตั้งของที่พัก ผู้โดยสารตามที่คณะกรรมการกำหนด
มาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพิ่มลด หรือ ยกเว้นค่าขนส่งหรือค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการ
มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้รถ ที่ได้รับอนุญาตทำการขนส่งนอกเส้นทาง หรือ นอกท้องที่ที่ได้รับอนุญาตแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากนายทะเบียน หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนด
มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง กระทำการขนส่งอันมีลักษณะเช่นเดียวหรือคล้ายกับ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ การขนส่งประจำทาง หรือมีลักษณะเป็นการแย่งผลประโยชน์กับผู้ได้รับใบ อนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ในเส้นทางที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ การขนส่งประจำทางได้รับอนุญาต
มาตรา 40ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้หรือ ยินยอมให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขับรถที่ใช้ในการขนส่งหากปรากฎว่าขณะใช้ หรือขณะยินยอมให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ผู้นั้นมีอาการหรือกระทำการอย่าง หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น
(2) เสพยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
(3) เสพวัตถุอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วย วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องคอยดูแล และป้องกันไม่ให้ผู้ซึ่ง มีอาการ หรือกระทำการตาม (1) (2) หรือ (3) ของวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ ขับรถ
หมายเหตุ แก้ไขโดย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉ.8) พ.ศ.2542
มาตรา 41 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นที่จะแก้ไขสถานการณ์ เพื่อให้การขนส่งได้รับความสะดวกหรือให้มีรถเพียงพอแก่การขนส่ง นาย ทะเบียนมีอำนาจที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถเวลา และจำนวน เที่ยวของการเดินรถ หรือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ใดส่งรถที่ ตนได้รับอนุญาตไปช่วยเหลือเป็นการชั่วคราว ตามควรแก่กรณีแล้วให้รายงาน คณะกรรมการโดยเร็ว
มาตรา 42 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องแสดงใบอนุญาต ประกอบการขนส่งหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตั้งสำนักงาน ของผู้ได้รับใบอนุญาต
มาตรา 43 ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสูญหาย ถูกทำลายหรือ ชำรุดในสาระสำคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ยื่นคำขอรับใบแทน ใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดดังกล่าว
มาตรา 44 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ซึ่งประสงค์ จะเลิกประกอบการขนส่งต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือ ให้นาย ทะเบียนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง
มาตรา 45 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่ง ต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าว เป็นหนังสือ ให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อน วันเลิกประกอบการขนส่ง
มาตรา 46 เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
(1) ขาดคุณสมบัติตาม มาตรา 24
(2) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขใน มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือ มาตรา 34 หรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารตาม มาตรา 36 หรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติในหมวด 4 ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจาก การขนส่ง
ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนั้นปฏิบัติ ให้ถูกต้องหรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นที่เห็นได้ ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่สามารถจะดำเนินการตามเงื่อนไข หรือข้อกำหนดนั้น หรือการดำเนินการนั้น น่าจะเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายหรือ เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการ สั่ง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ แต่ถ้าเป็นการเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบการขนส่งประจำทางให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการควบคุมการขน ส่งทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ
มาตรา 47 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งถูกสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตต้องส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 48 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งถูกสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งเพิกถอน ใบอนุญาต
มาตรา 49 ให้อธิบดีหรือนายทะเบียนมีอำนาจควบคุมดูแลบรรดากิจการ ที่เกี่ยวกับการขนส่งให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์ ดังกล่าว ให้อธิบดีหรือนายทะเบียนมีอำนาจ
(1) เข้าไปในสถานที่ดำเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขน ส่ง ในระหว่างเวลาทำงานตามปกติ เพื่อทราบข้อเท็จจริงและเพื่อตรวจสอบ บัญชีและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการขนส่ง
(2) เรียกผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้จัดการและพนักงาน ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นนิติบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือสั่ง ให้ยื่นคำชี้แจง แสดงข้อเท็จจริงตามที่ต้องการ
ในการปฏิบัติตาม (1) ให้อธิบดีมีอำนาจมอบหมายให้ผู้ตรวจการ หรือ พนักงานตรวจสภาพทำการแทนได้
ในการปฏิบัติการของอธิบดี นายทะเบียน ผู้ตรวจการ หรือพนักงาน ตรวจสภาพตาม มาตรานี้ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นอำนวย ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร
มาตรา 50 ให้ผู้ตรวจการมีอำนาจเรียกรถให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบ และเมื่อเชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เกิดขึ้น ให้ผู้ตรวจการมีอำนาจจับกุมผู้ฝ่าฝืนเพื่อส่งให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจดำเนินคดีต่อไป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ลบล้างอำนาจจับกุม ของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ
มาตรา 51 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 49 และ มาตรา 50 ให้ ผู้ ตรวจการและพนักงานตรวจสภาพแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจำตัวผู้ตรวจการและพนักงานตรวจสภาพให้เป็นไปตามแบบที่ รัฐมนตรีกำหนด


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update