กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 16 17 18 19 20 21 22
   
:: พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 16-22

:: หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง มหาดไทยหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน เลขาธิการ เร่งรัดพัฒนาชนบทหรือผู้แทน อธิบดีกรมตำรวจหรือผู้แทน อธิบดีกรมทางหลวง หรือผู้แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และผู้ซึ่ง รัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ ทั้งนี้ โดยให้มีผู้มีความรู้และมี ความจัดเจนในการขนส่งรวมอยู่ด้วย
ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการได้ตามความจำเป็น
มาตรา 17 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดทุก จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรรมการ อัยการจังหวัด ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ และ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคน โดยมีนายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นรวมอยู่ ด้วยหนึ่งคนเป็นกรรมการ
ให้ขนส่งจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด แต่งตั้งผู้ช่วย เลขานุการคณะกรรมการได้ตามความจำเป็น
มาตรา 18 ให้นำ มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และ มาตรา 13 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา 19 ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีอำนาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)กำหนดลักษณะของการขนส่งประจำทางและการขนส่งไม่ประจำทาง
(2) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับ การขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างจังหวัดและระหว่างประ เทศ
(3) กำหนดจำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถ สำหรับการขนส่ง ไม่ประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ
(4) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับ การขนส่ง โดยรถขนาดเล็ก
(5) กำหนดจำนวนผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ง
(6) กำหนดอัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในขนส่ง
(7) กำหนดอัตราค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่ง
(8) กำหนดสถานที่ จัดให้มีหรือจัดตั้ง และระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนส่ง
(9) กำหนดชนิดหรือสภาพรถที่มิให้รับจดทะเบียน
(10) กำหนดประเภทหรือชนิดของรถที่ต้องเข้าหยุดหรือจอด เพื่อการ รับส่งผู้โดยสารหรือขนถ่ายสินค้า ณ สถานีขนส่ง
(11) กำหนดที่หยุดหรือจอดรถเพื่อรับส่งผู้โดยสาร
(12) วางมาตรการในการกำหนด อนุญาต เพิกถอนการอนุญาต และ การควบคุมกิจการขนส่งทางบก
(13) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และตามมติคณะ กรรมการนโยบายการขนส่งทางบก
การกำหนดตาม (2) (3) (4) (8) (9) และ (10) ให้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 20 ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด มี อำนาจและหน้าที่ภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดเส้นทางจำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถ สำหรับ การขนส่งประจำทาง
(2) กำหนดจำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถ สำหรับการขนส่ง ไม่ประจำทาง
(3) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถ สำหรับ การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
(4) กำหนดอัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
(5) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และตามมติคณะ กรรมการนโยบายการขนส่งทางบกและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก กลาง
การกำหนดตาม (1) และ (4) เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ควบคุมการขนส่งทางบกกลางแล้วจึงจะใช้บังคับได้ และการกำหนดตาม (1) (2) และ (3) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 21 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีอำนาจ แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
ให้นำ มาตรา 12 และ มาตรา 13 มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะ อนุกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา 22 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไป ซึ่งกิจการการขน ส่งทางบกเพื่อประโยชน์ในการนี้จะสั่งให้คณะกรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงแสดง ความคิดเห็นหรือทำรายงานหรือยับยั้งการกระทำใด ๆ ซึ่งขัดต่อนโยบายของ รัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีตลอดจนมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานได้


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update