กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 126 127 127ทวิ 127ตรี 127จัตวา 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
   
:: พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 126-163

:: หมวด 10 บทกำหนดโทษ
มาตรา 126 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 วรรคหนึ่ง มาตรา 26 วรรคหนึ่ง มาตรา 65 วรรคหนึ่งหรือ มาตรา 74 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท ถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 127 ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 26 วรรคสอง มาตรา 101 มาตรา 102 (1) (2) หรือ (4) มาตรา 103 มาตรา 103ทวิ มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 106 หรือ มาตรา 107 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
หมายเหตุ แก้ไขโดย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉ.8) พ.ศ.2542
มาตรา 127ทวิ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 102 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ได้ รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ ตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 102 (3ทวิ) หรือ (3 ตรี) ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่ายาเสพ ติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท แล้วแต่ กรณี แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ต้องระวางโทษสูงกว่าที่ กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุ ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแล้วแต่กรณี อีกหนึ่งในสาม
หมายเหตุ แก้ไขโดย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉ.8) พ.ศ.2542
มาตรา 127ตรี ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตาม มาตรา 102ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
หมายเหตุ แก้ไขครั้งสุดท้าย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535
มาตรา 127จัตวา ในกรณีที่ผู้ขับรถขับรถที่ใช้ในการขนส่งซึ่งก่อให้เกิด อันตรายหรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ถ้าปรากฏว่า ในขณะขับรถ ผู้ขับรถนั้นกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 102 (3) (3ทวิ) หรือ (3ตรี) ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 40ทวิ วรรคสอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นและได้ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ที่จะป้องกันมิให้ ผู้ขับรถกระทำการดังกล่าว
หมายเหตุ แก้ไขโดย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉ.8) พ.ศ.2542
มาตรา 128 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 27 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
    มาตรา 129 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ผู้ใดไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตาม มาตรา 31 (1) ต้องระวางโทษปรับตาม จำนวนรถที่ขาดคันละไม่เกินห้าพันบาทต่อหนึ่งวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา 130 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตาม มาตรา 31 (1) ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดย อนุโลมตาม มาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับตามจำนวนรถที่ขาดคันละไม่เกิน ห้าพันบาทต่อหนึ่งวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา 131 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อน ไขที่กำหนดตาม มาตรา 31 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) หรือ (15) หรือในอนุ มาตรา หนึ่งอนุ มาตรา ใด ตาม มาตรา 32 มาตรา 33 หรือ มาตรา 34 หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ ออกตาม มาตรา 35 หรือ มาตรา 36 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา 132 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ผู้ใดไม่ ปฏิบัติตามอนุ มาตรา หนึ่งอนุ มาตรา ใดตาม มาตรา 32 หรือ มาตรา 34 หรือไม่ ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ที่ออกตาม มาตรา 36 ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตาม มาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา 133 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 31 วรรคสอง มาตรา 32 วรรคสอง มาตรา 33 วรรคสอง มาตรา 34 วรรคสอง มาตรา 42 มาตรา 47 หรือ มาตรา 113 วรรคสอง ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 134 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ผู้ใดไม่ ปฏิบัติตาม มาตรา 37 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา 135 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 136 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 38 ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม มาตรา 70 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 137 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 39 ต้องระวางโทษปรับตามจำนวนรถที่ใช้ทำการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอก ท้องที่ที่ได้รับอนุญาตคันละไม่เกินห้าพันบาทต่อหนึ่งวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ ถูกต้อง
มาตรา 138 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ผู้ใด ฝ่าฝืน มาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาท มาตรา 138ทวิ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 40ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 40ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หมายเหตุ แก้ไขโดย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉ.8) พ.ศ.2542
มาตรา 139 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของนายทะเบียนตาม มาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 140 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตาม มาตรา 42 หรือ มาตรา 47 ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม มาตรา 70 หรือ มาตรา 76 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 141 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 43 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 142 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตาม มาตรา 43 ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม มาตรา 70 ต้องระวาง โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 143 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 79 หรือ มาตรา 80 ต้องระวางโทษปรับไม่ เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 144 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่อธิบดี นาย ทะเบียน ผู้ตรวจการ หรือพนักงานตรวจสภาพ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 49 หรือ มาตรา 49 ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม มาตรา 70 หรือ มาตรา 76 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 145 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของนายทะเบียนกลางซึ่งสั่งตาม มาตรา 53 หรือ มาตรา 68 ต้องระวางโทษ ปรับหนึ่งแสนบาทหรือปรับเป็นรายวันวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ ถูกต้อง
มาตรา 146 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ในอนุ มาตรา หนึ่งอนุ มาตรา ใดตาม มาตรา 66 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา 147 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการจัดการขนส่ง ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตาม มาตรา 66 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 148 ผู้ใดใช้รถโดยไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 71 หรือฝ่าฝืนคำสั่ง ของผู้ตรวจการหรือนายทะเบียนตาม มาตรา 83 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท
มาตรา 149 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 78 มาตรา 81 วรรค หนึ่งหรือ มาตรา 82 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
 
    มาตรา 150 เจ้าของรถผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 90 หรือ มาตรา 91 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 151 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 93 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่ เกินสี่หมื่นบาท แต่ถ้าผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 93 วรรคหนึ่ง และได้กระทำการใด ๆ อันเป็นความผิด ที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ประจำรถตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดและต้องระวางโทษสำหรับการกระทำนั้นเช่น เดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถด้วย
หมายเหตุ แก้ไขโดย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉ.8) พ.ศ.2542
มาตรา 152 ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ ผู้ใดปฏิบัติ หน้าที่ในระหว่างที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม มาตรา 109 หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยจราจร ทางบก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แต่ถ้าผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
มาตรา 153 ผู้โดยสารผู้ใดโดยสารรถโดยมีเจตนาไม่ชำระค่าขนส่ง หรือชำระค่าขนส่งไม่ครบถ้วนตามอัตราที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ กระทรวงซึ่งออกตาม มาตรา 113 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าพันบาท
มาตรา 154 ผู้ใดจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง โดยไม่ได้รับใบ อนุญาตตาม มาตรา 115 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 155 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง ผู้ใดไม่ ปฏิบัติตาม มาตรา 121 วรรคหนึ่ง มาตรา 122 มาตรา 123 หรือ มาตรา 124 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 156 ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ผู้ใดไม่นำรถเข้าหยุด หรือ จอดเพื่อรับส่งผู้โดยสารหรือขนถ่ายสินค้า ณ สถานีขนส่งตามที่ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนด ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 157 ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ซึ่งนำรถเข้าหยุดหรือจอด เพื่อรับส่งผู้โดยสารหรือขนถ่ายสินค้า ณ สถานีขนส่ง ผู้ใดไม่ชำระค่าบริการ เกี่ยวกับการดำเนินการ ของสถานีขนส่งให้แก่สถานีขนส่งตาม มาตรา 125 ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 158 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ผู้ใดโดยทุจริต หรือจงใจออกใบรับรองตรวจสภาพรถโดยไม่ตรงตามความเป็นจริง ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และนายทะเบียน กลางมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง สถานตรวจสภาพรถนั้นเสียได้
มาตรา 159 ผู้ใดเรียกเก็บค่าขนส่ง ค่าบริการรับจัดการขนส่ง ค่าบริการ เกี่ยวกับการดำเนินการของสถานีขนส่ง หรือค่าบริการอย่างอื่นผิดไปจาก อัตราที่ คณะกรรมการกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 160 ผู้ใด
(1) ใช้ใบอนุญาตหรือเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ทางราชการ ออกให้แก่ผู้อื่น
(2) ใช้เครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทางราชการออกให้ สำหรับรถ คันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่ง
(3) ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ใบอนุญาตหรือเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ ทางราชการออกให้แก่ตน
(4) เปลี่ยนแปลงหรือปิดบังทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ซึ่ง แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ หรือ
(5) ใช้รถที่ได้รับยกเว้นภาษีตาม มาตรา 88 ให้ผิดไปจากวัตถุประสงค์ ที่ได้รับยกเว้น
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 161 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลาย ในกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ของ ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสารและนายตรวจตาม มาตรา 111 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 162 ผู้ใดเปลี่ยนแปลง ย้าย ทำลาย หรือกระทำให้เสียหาย ด้วยประการใด ๆ แก่เครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่ทางราชการได้ทำขึ้น เพื่อประโยชน์ในการขนส่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 163 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ที่มีโทษปรับสถาน เดียวให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบ เทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ชำระค่า ปรับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ดำเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update