กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
   
:: พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 114-125

:: หมวด 9 สถานีขนส่ง
มาตรา 114 สถานีขนส่งมี 2 ประเภท คือ
(1) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(2) สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ
หลักษณะของสถานีขนส่งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 115 ให้กรมการขนส่งทางบกโดยอนุมัติคณะกรรมการ ควบคุม การขนส่งทางบกกลาง จัดให้มีสถานีขนส่งขึ้นในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และในเขตท้องที่จังหวัดอื่นโดยจะดำเนินการเอง หรือจะมอบหมายให้รัฐ วิสาหกิจองค์การของรัฐ เป็นผู้ดำเนินการก็ได้
ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่ง ไม่ เกินอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนด
บุคคลอื่นใดประสงค์จะจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งต้องได้รับอนุญาต จากนายทะเบียนกลาง โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก กลางก่อน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ กำหนดในกฎกระทรวง
การจัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขึ้นที่ใด เมื่อใดให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 116 ให้อธิบดีมีอำนาจกำกับและควบคุมการดำเนินการ ที่เกี่ยว กับสถานีขนส่งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จะแต่งตั้งข้าราชการและหรือลูกจ้างสังกัดกรมการขนส่งทางบกทำหน้าที่เป็น นายสถานีและเจ้าหน้าที่สถานีตามจำนวนที่เห็นสมควร มีอำนาจกำกับและ ควบคุมดังกล่าวด้วยก็ได้
 
    มาตรา 117 ในการบริหารงานที่เกี่ยวกับสถานีขนส่งของกรมการขนส่ง ทางบกตาม มาตรา 115 วรรคหนึ่ง อธิบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินแปดคน เพื่อดูแลควบคุม และดำเนินการที่เกี่ยวกับสถานีขนส่งก็ได้
กรรมการที่อธิบดีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ให้นำ มาตรา 12 และ มาตรา 13 มาใช้บังคับแก่การประชุม ของคณะ กรรมการนี้โดยอนุโลม
มาตรา 118 ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง ตาม มาตรา 115 วรรคสาม ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะตาม มาตรา 24
มาตรา 119 ใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง ให้มีอายุตามที่ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กำหนดแต่ไม่เกินยี่สิบปีนับแต่ วันที่ออกใบอนุญาต
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง ซึ่งประสงค์จะขอต่อ อายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 120 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งมีหน้าที่ดู แลรับผิดชอบกิจการสถานีขนส่งรวมทั้งการรักษาความเรียบร้อยความปลอดภัย ในบริเวณสถานีขนส่งนั้น
มาตรา 121 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง ต้องจัด ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำสถานีขนส่งตลอดเวลา โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบ สภาพรถขนส่งประจำทางซึ่งต้องหยุดหรือจอดเพื่อการขนส่ง ณ สถานีขนส่ง แห่งนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
คุณสมบัติและจำนวนหน้าหน้าที่ฝ่ายช่างให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด
มาตรา 122 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง ต้องจัด ให้มีอู่ซ่อมรถและบริการซ่อมรถเพื่อช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ รถที่ใช้สถานีขนส่งนั้น
มาตรา 123 ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง ต้องจัดให้ มีบริเวณที่จอดพักรถตามที่อธิบดีกำหนด
มาตรา 124 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง ต้องจัด ให้มีสมุดทะเบียนการเดินรถที่ผ่านเข้าออกสถานีขนส่งตามแบบที่อธิบดีกำหนด
สมุดทะเบียนการเดินรถต้องเก็บรักษาไว้ในที่ทำการของสถานีขนส่งแห่ง นั้น พร้อมที่จะให้นายทะเบียน พนักงานตรวจสภาพหรือผู้ตรวจการตรวจดู ได้ทุกเวลา
มาตรา 125 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งเรียก เก็บค่าบริการเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานีขนส่งได้ไม่เกินอัตราตาที่คณะ กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนด


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update