กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 112 113
   
:: พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 112-113

:: หมวด 8 ผู้โดยสาร
มาตรา 112 ผู้โดยสารต้องชำระค่าขนส่ง และค่าบริการอย่างอื่นตาม อัตราที่คณะกรรมการกำหนด
มาตรา 113 ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ว่าด้วยความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตลอดเวลาที่อยู่ใน ระหว่างการโดยสาร
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีการประกาศ ข้อกำหนด ตามวรรคหนึ่งปิดไว้ ณ ที่เปิดเผยในรถ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update