กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

    มาตราที่ 1 2 3 4 5 6 7
   
:: พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 1-7

:: บทนิยาม
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497
(2) พระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2510
(3) พระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2518
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว ใน พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ พระราชบัญญัตินี้แทน
 
    มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(1) "การขนส่ง หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรือสิ่งของโดยทาง บก ด้วยรถ
(2) "การขนส่งประจำทาง" หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างตาม เส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด
(3) "การขนส่งไม่ประจำทาง" หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้าง โดยไม่จำกัดเส้นทาง
(4) "การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก" หมายความว่า การขนส่งคนหรือสิ่ง ของหรือคนและสิ่งของรวมกัน เพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด ด้วยรถ ที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสี่พันกิโลกรัม
(5) "การขนส่งส่วนบุคคล" หมายความว่า การขนส่งเพื่อการค้าหรือ ธุรกิจของตนเองด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่าหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม
(6) "การขนส่งระหว่างจังหวัด" หมายความว่า การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งกระทำระหว่างจังหวัดกับ จังหวัด
(7) "การขนส่งระหว่างประเทศ" หมายความว่าการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งกระทำระหว่างประเทศ ไทยกับต่างประเทศ
(8) "การรับจัดการขนส่ง" หมายความว่า การรับจ้างรวบรวมคนสัตว์ หรือสิ่งของและจัดให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ทำการ ขนส่งจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งในความรับผิดชอบของผู้รับจัดการขนส่ง
(9) "รถ" หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบก ซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นและหมายความรวม ถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ
(10) "ผู้ตรวจการ" หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่ง ทางบก ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตรวจการขนส่ง
(11) "พนักงานตรวจสภาพ" หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการ ขนส่งทางบก ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตรวจความมั่นคงแข็งแรง ความ สะอาดความเรียบร้อยและความเหมาะสมของสภาพรถที่นำมาใช้ในการขนส่ง
(12) "นายทะเบียน" หมายความว่า นายทะเบียนกลาง หรือนาย ทะเบียนประจำจังหวัดแล้วแต่กรณี
(13) "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง ทางบกกลางหรือคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด แล้ว แต่กรณี
(14) "อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
(15) "รัฐมนตรี"หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1) การขนส่งโดยรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
(2) การขนส่งโดย
(ก) รถยนต์รับจ้างที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์ รับจ้างระหว่างจังหวัดที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์บริการที่บรรทุกผู้โดยสารไม่เกินเจ็ดคน และรถ ยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(ข) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และ รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อ สินจ้าง
(ค) รถยนต์สามล้อ รถจักรยนต์ และรถแทร็กเตอร์ ตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์
(3) การขนส่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ มาตรานี้ความเดิมได้ยกเลิกไปโดย มาตรา 3 ของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537 โดยได้ประกาศในราชกิจจาฯ เล่มที่ 111 ตอนที่ 26 ก. ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2537
มาตรา 6 ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นนายทะเบียนกลาง มี อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่ง ระหว่างจังหวัด และการขนส่งระหว่างประเทศ
ให้นายทะเบียนกลาง เป็นนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานครมีอำนาจ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ขนส่งจังหวัดเป็นนายทะเบียนประจำจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ตาม พระราชบัญญัตินี้ภายในเขตจังหวัดของตน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนกลางมีอำนาจ
มอบหมายกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำแทนได้ การมอบหมายตามวรรคสี่ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้ง ผู้ตรวจการ และพนักงานตรวจสภาพกับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่น เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ของแต่ละกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update